Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 132 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 132 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Thiên Đại Hữu

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Thu nguyệt vân khai hậu,

Huấn phong vũ quá thì.

Nhược phùng sở quốc cựu tri kỷ,

Đẳng nhàn bất tiến bất tu nghì.

DỊCH NGHĨA

Đến lúc mây tan trăng sáng rồi,

Cũng như mưa gió đã êm thôi.

Nếu may gặp lại người tri kỷ,

Nhàn tiếu chớ nghỉ việc mới trôi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đến lúc mùa thu và mùa hạ giao nhờ được thế lực của người bạn tri tâm tri giao tận tâm tiến cử nên chẳng chút phí công pho nào mà có chỗ sở cậy nên khỏi phải nghi ngại. Đây là một quẻ trung cát.

Ý quẻ khuyên hãy nên chờ đợi chớ nóng nảy về công việc, ý nói đến lúc mây tan, trăng sáng, mưa gió êm hòa, thì công việc cầu mới nên.

Nhứt là công việc cầu mưu của bạn cần phải được sự giúp sức của người bạn thân và tin cậy vào người bạn thân đó, thì công việc đó mới thành đạt vậy.

Quẻ dạy: Chờ đợi vần thái đến. Chớ cưỡng cầu, bất lợi. Cần có sự giúp đỡ và phải tin tưởng, mới mong thành sự. Mọi việc còn đang chờ. Đánh số hạp chút ít.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thu nguyệt vân khai hậu, luân phong vũ quá thì, nhược phùng Sở quốc cựu tri kỷ, đẳng nhàn nhất tiến bất tu nghi.

/ Trăng thu vằng vặc sau lúc mây tan, gió thổi, mưa thu tạnh, nếu gặp bạn tri kỷ cũ, người nước Sở, cứ bình thường tiếp nhận sự tiến cử, chẳng nên nghi ngờ./

Quẻ 132, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận đứng, mà sao lời giảng lại dành cho quẻ 132 nhiều lời đẹp đẽ? Do vì, số 3 dương cơ may hoan phối với số 2 âm mà thành thai khí, mà thành nội lực vận động, cuộc hoan phối này thành một đạo, vì vậy số 3 đứng trước hay số 2 đứng sau không còn là vấn đề ngược nghịch, ma trận 132 hay 123 cũng đều là thuận lý. Bước ma trận dịch biến 132 thành 123 thì còn cát lợi gì phải nói thêm! Việc 2 và 3 hoán chỗ cho nhau, cũng ví như người bạn nước Sở, tri kỷ cũ, tình thâm sâu tiến cử, không gợn chút nghi ngờ.

Quẻ 132, đại cát. Hanh thông trong khu vực Sự nghiệp/ Hôn nhân/ Gia đình. Mọi mong cầu đều tựu. Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top