Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 130 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 130 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Thiên Đại Hữu

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Sự đoàn viên,

Vật chu toàn.

Nhất lai nhất vãng,

Bình độ thanh thiên.

DỊCH NGHĨA

Việc này việc nọ đã xong,

Châu toàn mọi vật, tấm lòng yên lành.

Tới lui đi lại dễ nhanh,

Thản nhiên thẳng tiến, công thành vinh quang.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trương: tiếp thế xử vật phải hết sức chu đáo, tế nhị, nếu trong cuộc giao tế mà ta chu toàn được, lại năng tới lui cùng người, thì người sẻ thân thiết ta, giúp đở ta, khiến ta có thể dễ dàng thẳng tiến trên con đường sáng lạng của tương lai. Người xin được quẻ này, nếu có tính mưu đồ một việc gì thì nên lấy ý niệm viên dung làm trước.

Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc đã xong sự việc cũng vẹn toàn, tới lui chẳng còn trễ nải, thản nhiên bước tiến trời xanh, đó là một quẻ rất may mắn vô cùng.

Vậy việc cầu xin của bạn, ắt thuận lợi thành công, chẳng chỉ "Tiểu Đăng Khoa" như ý sở cầu, dù là "Đại Đăng Khoa" cũng được trúng cử, nên danh bảng vàng.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, rực rỡ. Sự sự hanh thông, như ý nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự đoàn viên, vật chu tuyền, nhất lại, nhất vãng, bình bộ thanh thiên.

/ Sự việc đoàn viên, cảnh vật chu toàn, có đi có lại, vững bước dưới trời xanh/

Quẻ 130 âm dương thuận lý, dương cường biến quẻ thuần dương, cát vượng dương toàn diện (dịch biến đức tin 0 thành 5, quẻ 130 thành 135)

Số 1 tên là Sự nghiệp, số 3 tên là Gia Đình cả hai việc này đều cát vượng, đời người còn mong gì hơn? Việc dịch biến đức tin âm, số 0 thành đức tin dương, số 5 không thực cần thiết, vì quẻ 130 sau số 3 là số 4, và quẻ 135, sau số 5 là số 6. Ý rằng: quẻ nào sau khi xuất hiện toàn phần dương cũng xuất hiện số âm ngay, đề thành âm dương thuận lý hoàn hảo. Nên/ tuy cát lợi mọi việc/sư nhưng nên suy ngẫm khi dịch biến, bởi sau số 3 là số 0 (âm), lòng còn vương rối, trì trệ chưa biết nẻo đi sáng tối, chọn cách biến phải nên cẩn trọng.

Quẻ cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top