Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 129 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 129 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thiên Đại Hữu

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Đông biên sự,

Tây biên thành.

Phong vật nguyệt hoa minh,

Cao lâu lộng địch thanh.

DỊCH NGHĨA

Việc này là của chuyện đông,

Bên tai hai đứa lại cùng đổi trao.

Chung vui hiệp sức lẫn nhau,

Một mình tiến tới mộng bao ý tình.

LỜI BÀN

Làm công việc ở bên Đông nhưng lại thành ở bên Tây, đó tức là cầu bỉ lại được bỉ. Hai câu thơ chót để chỉ cái cảnh của người ngồi cao trông xuống, tiêu dao tự tại. Người xin được quẻ này phải nên lạy tạ ông xanh đã cho mình nhiều phước đức, đổi thời cần phải làm nhiều điều thiện để tích nhiều âm chất, mong cuộc đời được hạnh phúc dài lâu.

Theo ý quẻ thơ nói: Việc của bên đông mà bên tây có hai người cùng nhau, hiệp sức một lòng mưu cầu việc gì đó, nghĩa là không liên can gì đến bạn mà bạn lại lưu tâm đến.

Tức là quẻ muốn nói rằng: Phú quí sanh tớ, ăn ở và vợ con đều do trời định, chớ phải người đời có thể cưỡng cầu mà được.

Vậy những điều cầu xin của bạn hãy nên lấy câu: "Tận nhân lực tri thiên mạng" để sống trong đường đời là hơn.

Quẻ dạy: Tốt, có điều phải có tay giúp đỡ của bạn bè, mới mong thành tựu. Cầu tài, cầu danh được lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đông biên sự, tây biên thành, phong vật nguyệt hoa minh, cao lầu lộng địch thanh.

/ Việc làm ở bên đông mà bên tây được, phong vật nguyệt hoa sáng tỏ, lầu cao tiếng sáo vang./

Quẻ 129, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-9-5 và 2-9-4, sau đó vận động toàn diện ma trận. Riêng việc đức theo quan niêm xưa thì ma trận 129, số 2, cung hôn nhân có hai cửa giao hoan, không chung thủy, chính đáng. Hoan lạc xưa/ nay tập tục tân/cựu khác nhau, tùy xem xét theo chữ thời.

Quẻ cát, lợi lạc mọi việc/sự.

Nhấn mạnh 1: Quẻ lợi lạc đến mức: Việc bên đông mà bên tây thành tựu.

Nhấn mạnh 2: Thời vận và không vận đều cát tường: Phong vật nguyêt hoa sáng tỏ, lầu cao tiếng sáo vang..

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top