Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 128 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 128 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Hòa bất hòa,

Đồng bất đồng.

Phiên vân phúc vũ kỷ thành không,

Tiến thoái tu phòng chung thiếu công.

DỊCH NGHĨA

Hòa đồng chẳng có hòa đồng,

Trở mây làm gió hao công chẳng thành.

Dầu là hết sức khôn lanh,

Tiến lui cẩn thận mới lành được yên.

LỜI BÀN

Quẻ này cho thấy đối với người quân tử, ta đã tuyệt, mà đối với kẻ tiểu nhân, ta cũng chẳng được họ mến yêu. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến, lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì, phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực, trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa.

Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng, nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành.

Quẻ dạy: Dừng lại, chớ tính, bất lợi, bị ngăn cản, trở ngại. Cần tùy thời, tùy thế và nhớ khôn lanh, may ra sau này mới hay mà thôi. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hòa bất hòa, đồng bất đồng, phiên vân phúc vũ kỷ thành không, tiến thoái tu phòng chung thiểu công.

/ Hòa đồng chẳng có, mưa gió ngược xuôi, sự việc hầu như không cả, tiến thoái nên đề phòng, cuối cùng có chút thành tựu./

Quẻ 128, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-8-6 và 2-8-5 rồi vận động toàn diện ma trận. Phải nói là bước ma trận thuận lý hoàn hảo, quẻ cực tốt. Tuy nhiên, theo đức của quẻ, vẫn cho rằng, số 2 hai lòng, đang rất thuận lý với 1, gặp 8, bỏ rơi 8, kết trục thổ 2-8-5. Quan niệm đạo đức này cố chấp và cổ hủ chăng? Việc số 2 thức thời theo thời, có gì xấu, mà bảo hòa đồng không có, mưa ngược gió xuôi?

Quẻ 128, cát lợi. Ủng hộ cách tân, không ủng hộ tu thân cố chấp, hủ lậu.

Tham khảo đức của quẻ theo quan niệm xưa: / Sự đâu có sự lạ lùng/ Cầu hòa chẳng được, muốn đồng chẳng xong, Mây xuôi, gió ngược tứ tung/ Nhẫn mình hứng lộc mưa từng giọt rơi./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top