Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 125 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 125 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Trạch Khuê

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Cư hạ bất thân thượng,

Nhân tâm dĩ tán ly.

Sự cơ chung nhất thất,

Thiên bách tận thành khôi.

DỊCH NGHĨA

Ở dưới khó mà thân với trên,

Lòng người biến đổi nào lâu bền.

Sự cơ, rút cuộc có điều mất,

Trăm việc thành tro chẳng cái hên.

LỜI BÀN

Cờ lầm một nước, toàn bàn đều hỏng. Người ta sống ở trên đời, việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp, thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn. Xử thế tiếp vật mà không biết điểm then chốt đó thì hoàn công rồi cũng hỏng hết. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên thận trọng, chớ nên coi thường.

Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn, khó đạt kết quả mỹ mãn, hãy nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu, nhứt là việc cầu tình duyên càng phải nên cẩn thận.

Quẻ dạy: Xấu, làm ăn, giao du chớ vội cao. Đi tính chuyện vợ chồng không hợp. Nên ẩn nhẫn chờ thời là hơn. Mọi việc đều bế tắc chẳng ra gì cả. Cầu danh, cầu lợi thì còn xa xôi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tư hạ bất thân thương, nhân tâm dị tán li, sự cơ chung thất nhất, phạm bách tận thành hôi.

/ Phận dưới mà chẳng phục trên, tời nhân tâm dễ lìa tan, việc dù may mắn cũng mất mát, Tóm lại chẳng ra gì./

Quẻ 125, âm dương thuận lý, nhưng vô thủy vô chung. Số 1 lên 2 âm dương đang thuận lý hoàn hảo, nhưng khi lên 5, số 2 bỏ số 1 đi theo số 5, nhập vào trục thổ 2-5-8. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-5-8 và 1-5-9. Nhấn mạnh: Có trước có sau (chung thủy) là đức của quẻ này. Sự dịch biến của ma trận dẫn tới vô thủy vô chung phải được xem xét chần chính lại việc tu thân.

Quẻ hung,xấu.

Lợi tu thân cầu phúc, cầu an. Bất lợi việc giao tiếp kiến quý. Bất lợi việc hôn nhân, quan hệ nam nữ bất chính. Bất lợi việc tham quyền cố vị. Bất lợi việc tranh cãi kiện tụng, công môn. Tuy nhiên, cầu danh, cầu tài bất chấp mọi thủ đoan lại thành tựu nhanh chóng, dễ dàng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top