Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 122 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 122 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Chỉ! Chỉ! Chỉ!

Hữu chung hữu thủy.

Tự nguyệt như hoa,

Thủ thành nhi dĩ.

DỊCH NGHĨA

Thôi! Thôi! Thôi!

Đã có thủy chung rồi.

Trăng sáng hoa tươi nở,

Chỉ cần gìn giữ thôi.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Hoa có lúc nở lúc tàn, đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Người xin được quẻ này cũng y như vậy.

Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn, mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau, nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. Chớ phải do người muốn hay không muốn, đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ, khó mà giải nghĩa bằng khoa học.

Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông, chỉ cần giữ gìn.

Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Tùy sức tùy tài mà tính, thì hay hơn. Thời vận đến rồi đó, cứ tiến tới làm ăn, là tốt. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Cầu tài, cầu danh được vừa phải.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chí chí chí, hữu chung hữu thủy, tự nguyệt như hoa, thủ thành nhi dĩ.

/ Thôi thôi thôi, có chung có thủy, như trăng như hoa, giữ gìn cho vững./

Quẻ 122, âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 1 thuộc Sự Nghiệp, tiến lên số 2 thuận bước ma trận, (như trăng, như hoa / cả hai đều đẹp), lẽ ra bước ma trận lên số 3 là tuyệt cách, nhưng đã không lên số 3 hay một số nào khác mà dừng lại ở số 2, nhìn lại số 1, Sự Nghiệp, số 2, hôn nhân, cân đo tính toán một điều gì đó. Lời quẻ nhắc ngay, đầu tiên là nhắc cái đức Hữu Thủy Hữu Chung, sau là nhắc giải pháp tu thân Thủ Thành Nhi Dĩ (giữ gìn cho vững).

Quẻ 122, hung cát song hành.

Việc nhân nghĩa ở đời phải lấy đạo thủy chung làm gốc. Tu thân thế nào ắt cát hung thế ấy.

Đức của quẻ: / Việc cần nghị thì luôn phải nghĩ/ Đạo làm người có thủy có chung/ Trăng hoa đối ẩm thư hùng/ Giữ mình cho đúng thì không ngại gì./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top