Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 119 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 119 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Sơn Lữ

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Mung lung thu nguyệt ánh chu môn,

Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm.

Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn,

Hà tu xảo ngữ tự lưu canh.

DỊCH NGHĨA

Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà,

Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa.

Quý nhân tự đến và dìu dắt,

Lời ngọt làm chi như quỷ tà.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến, cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo, ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động, ắt có giai ngộ. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông.

Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu, chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt, chẳng cần lời ngọt như tà ma.

Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay, tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm, nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu, thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo.

Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi, hữu xạ tự nhiên hưởng, nên có tiếng đồn xa, làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Nhưng đừng nói nhiều, để tự họ giúp. Cầu tài, cầu lợi thông,

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mông lung thu nguyệt ánh chu môn, lâm ngoại điểu thanh viễn tự tăng, tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn, hà tu sảo ngữ tự lưu oanh.

/ Lờ mờ trăng thu chiếu cửa son, ngoài rừng tiếng chim xa vọng tới sân chùa, tự có quý nhân tới tiếp dẫn, cần chi phải nói khéo như chim oanh./

Quẻ 119, thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 1-9-5, số 1 còn lại vận động lên số 2, sau đó vận động toàn diện ma trận.

Quẻ cát, lợi lạc mọi việc/sự.

Nhấn mạnh 1: Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn/ Có quý nhân tiếp dẫn tới thành công, không cần cầu cạnh xin xỏ, nên tự trọng, để sự thành đạt có tiếng thơm.

Nhấn mạnh 2: Hà tu sảo ngữ tự lưu oanh/ Không cần mồm mép nịnh hót, khoe khoang, nếu không, việc thành tựu mang tiếng xấu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top