Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 116 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 116 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Hỏa Sơn Lữ

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Oa giốc, răng đau lợi,

Nhị kim dĩ biến thông.

Thảo đầu nhân tiêu nhữ,

Nghi thủy bất nghi trung.

DỊCH NGHĨA

Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông,

Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng.

Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ,

Có thủy nào đâu thấy có chung.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ, cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt, tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Nếu ta tự do phóng túng, tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt, chớ nên phung phí quá trớn.

Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được, hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận, nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không, như câu thơ chót của quẻ nói trên "có thủy nào đâu có chung". Vậy người nên chú ý.

Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu, có đuôi, có thủy, có chung thì việc thành đạt vững chắc. Còn không, chỉ là giai đoạn mà thôi, cầu danh lợi còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Oa giác dăng đầu lợi, nhi kim dĩ biến thông, thảo đầu nhân tiếu như, nghi thủy bất nghi trung.

/ Mối lợi nhỏ bé nay biến thông, người đời cười anh có thủy mà không có trung./

Quẻ 116 âm dương thuận lý. Ma trận khởi với hai số 1, đã tưởng Sự nghiệp toan tính cẩn trọng, vững chắc để bắt đầu nhập cuộc, nhưng Sự nghiệp đã bỏ 4 bước, từ 2-5 để vào thẳng, nương nhờ bằng hữu, quý nhận, ơn trên, phúc phận mà lập nghiệp. Chính vì bỏ 4 bước tư than quan trọng, hưởng lợi ngay với Quý nhân số 6, nên lời quẻ mới cười nhạo: Mối lợi nhỏ bé nay biến thông. Nương nhờ vào Quý Nhân để lập nghiệp, đó chỉ là cách tham/lười một món lợi nhỏ. Rồi sự tranh đấu cho những lợi lạc lớn thì sao? Lợi lạc lớn không thể từ Quý nhân mà được, do vậy sự thủy chung với Quý nhân đã trông thấy ngay từ khi lập quẻ kết thân, nên mới bảo: Người đời cười anh có trước không có sau, là vậy..

Quẻ 116, tiểu cát. Ma trận tự thân vận động trục 1-6-8 rồi đứng. Quẻ lợi tu thân. Bất lợi tham lam, phản trắc. Cầu danh, cầu quan, cầu tài đều chậm chạp, bế tắc, nhưng kiên trì, nhẫn chịu, kết cục được thành tựu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top