Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 113 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 113 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Kha nhiêm trầm trầm,

Chung nhật hôn hôn.

Lôi môn nhất chấn,

Thế kiện thân khinh.

DỊCH NGHĨA

Bệnh tình đau nặng trầm trầm,

Cả ngày rên rỉ mất thần khổ đau.

Chờ khi sấm sét khơi màu,

Rồi khi mới khỏi mới mau phục lành.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ rõ hoàn cảnh của kẻ lâu ngày bị khốn quẩn ở cấp dưới. Lòng lúc nào cũng buồn bã âu sầu chẳng khác chi kẻ trầm kha túy sinh mộng tử. Bỗng giai tín vụt truyền tới tức thì hoạt động ráo riết ngay, chẳng khác chi gió thuận thuyền xuôi, buồm lái trẩy mau. Người xin được quẻ này trước thì lo nhưng sau mừng.

Theo quẻ cho biết hiện nay thời vận của bạn như người đau ốm trầm trọng, rên rỉ mê man cả ngày, mất thần khổ đau.

Nên việc cầu mưu chưa có một lối thoát khả dĩ thành đạt, mà phải chờ đợi một thời gian nữa mới được như lời thơ dạy "Chờ khi sấm sét khơi màu, rồi mới mau lành".

Quẻ dạy: Đang gặp thời vận bất ổn. Cần chờ đợi, cho mưa tạnh gió tan ắt sẽ gặp may. Cầu danh, cầu tài chưa đến đâu cả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kha nhiễm trầm trầm, chung nhật hôn hôn, lôi môn nhất chấn, thể kiện thân khinh.

/ Bệnh năng lịm lịm, suốt ngày hôn mê, cửa chấn một khi sấm động, thân thể mạnh khỏe nhẹ nhàng/

Quẻ 113, thuần dương. Ma trận đứng. Đã hai bước với số 1, Sự nghiệp, mà khởi đi còn lầm lẫn, bỏ số 2 lên thẳng số 3. Bước ma trận hai số 1 đầu ứng với lời quẻ: Bệnh năng lịm lịm, suốt ngày hôn mê. Vận động đến số 3: Một khi sấm động, thân thể mạnh khỏe nhẹ nhàng. Số 3, phương chính đông, cửa chấn, lợi cho người Giáp/Mão/Ất, thời thuận cát là mùa xuân.

Quẻ 113 hung cát song hành.

Lợi việc sức khỏe, tuổi trời, cầu an, vượt ách. Lợi cầu danh, cầu quan, tài và kiến quý. Lợi nhóm bạn, mưu sự hội sự. Lợi xuất hành, đi thủy càng tốt. Tuy nhiên, như đã nói, quẻ hung/cát ứng hai bước đi theo lời quẻ rất rõ ràng, nên việc khởi đầu hung xấu, vượt qua được cát tường.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top