Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 112 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 112 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Vị triển anh hùng chí,

Trì khu bất đạn lao.

Cản tương hưu cửu bộc,

Tây bắc đoạt tiền tiều.

DỊCH NGHĨA

Chí khí anh hùng chưa đạt thông,

Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng.

Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu,

Tây bắc hướng đi ắt đạt công.

LỜI BÀN

Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước, Tiểu bạch chủ việc kết minh. Có lao khổ mới có công cao, lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Hãy đi về phương Bắc đi, đó chính là nơi phát tích, thâu được công đầu đấy. Khi thành công mặc áo gấm về làng, quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng, và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên.

Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao, nhắm theo hướng tây bắc mà cầu, thì ắt sẽ thành đạt đó, nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại.

Nhưng nếu bạn không sợ gian nan, quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu, thì ắt thành công toại nguyện.

Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Cầu danh, cầu lợi sắp đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vị triển anh hùng chí, trì khu bất đạn lao, cảm tương hưu cữu bốc, tây bắc đoạt tiền tiêu.

/ Chưa thỏa chí anh hùng, rong ruổi chẳng ngại mệt, tiến đồ dám hỏi quẻ bói tốt xấu, đi hướng Tây bắc đoạt công đầu./

Quẻ 112, âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 1 thuộc Sự Nghiệp, hai lần đắn đo cân nhắc, thận trọng mới tiến lên số 2, giao phối với đạo âm mà sinh thai khí. Bước đi chẳng những thuận lý, mà còn tỏ rõ sự vững vàng đức tin, bình tĩnh với những trải nghiệm đời. Tây Bắc đoạt tiền tiêu: Phương Tây Bắc, thuộc Càn, cửa Khai, do Quý Nhân cai quản. Phú cổ có câu: Chinh chiến viễn hành khai môn cát/ Quẻ 112 mạnh mẽ ý chí khai cuộc, chinh chiến nơi xa toàn thắng, đến nơi xa ấy có thể lập công đầu.

Quẻ 112, đại cát. Lợi lạc mọi chuyện. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top