Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 112 - Dị Bốc Tiên Tri

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 112 của Thiệu Khang Tiết

LÝ (Trạch Thiên) 112 

Tấn học chiếm ly lý quái hàm

Văn thơ Quan quỉ lưỡng tương qiao

Tài danh nhị tự thành vi tiến

Đ?nh chủ tha niên đạt cẩm phiêu.

Dịch nghĩa:

Ngươi học tới mà gặp quẻ nầy,

Hào văn, hào quỉ gặp đi đôi

Danh một tài hai thành kết cuộc,

Rõ ràng năm tới chiếm ngao đầu.


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top