Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 106 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 106 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thiên giang nhất cô nhạn,

Liêu lệ thán ly quan.

Thí vân tri quân giả,

Nhi kim hữu kỷ nhan.

DỊCH NGHĨA

Trên trời một nhạn tiếng sầu ai,

Than thở đàn thương tủi phận hoài.

Thử hỏi biết mình nay có mấy,

Ngó nhìn chẳng có bạn chân tay.

LỜI BÀN

Quẻ này ý nói khúc thì cao mà họa thì không người, thực là rời rạc khó lên.

Người thì tài nhưng không có chỗ dùng, thà thành thử luân lạc nơi bốc bể biển trời, lòng tràn ngập những nổi buồn đáng phàn nàn, khó có thể có ngày mở mày mở mặt.

Người xin được quẻ này tưởng cần phải cẩn thận, chớ nên bặt thiệp làm chi chỉ tổ vất vả cuộc đời.

Cô nhạn ly quần tiếng thét thanh thao ai sầu, đó là tả cảnh cô đơn sức yếu hành sự khó khăn và khó thành đạt nguyện cầu, nên hai câu sau trong thơ lại tiếp rằng kẻ biết mình còn có ai đâu! Càng nói rõ sự cô đơn cảnh tình của người.

Do đó, ý quẻ muốn nói, những việc cầu xin của người. Khó mà thành công toại nguyện. Vì thời vận của người chưa được hanh thông, sức lực cô đơn và chưa được quý nhân phù hợp.

Quẻ dạy: Cần có bạn bè, tay chân, để nhờ cậy. Đơn côi một mình như 1 cô nhạn mà thôi. Cầu tài cầu danh chẳng lợi. Đánh số bất thông. Biểu tượng: chim nhạn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thiên gian nhất cô nhạn, liêu lịch thán ly quần, thí vấn tri quân giả, như kim hữu ký nhân.

/ Trên không một con nhạn, tiếng kêu thương lìa đàn, thử hỏi người hiểu biết anh, hiện có mấy người./

Quẻ 106 âm dương thuận lý. Tượng thì vậy, nhưng lý thì mang mang. Số 1, Sự nghiệp, số 0 thuộc đức tin. Sự nghiệp còn mơ hồ đức tin thì sao mong Quý Nhân (số 6) cảm thông, tin tưởng và trợ giúp Sự nghiệp? Tri âm đâu giữa bầy đàn lạ quen ? Ma trận tự thân vận động trục 1-6-8, nặng mũi nhẹ lái, làm sao trôi thuận thảo trên sông đời? Ấy là cảnh cắn phải miếng thịt liền xương phơi khô. Tuy nhiên, nếu lòng chí thành, cương trực, thì miếng thịt khô kia vẫn cắn được mà lòng trung vẫn vững vàng, không lỗi. Vì thế, thử hỏi người hiểu biết anh, hiện có mấy người?

Quẻ 106, tiểu cát. Lợi cầu tam tài, kiến quý. Lợi hành pháp, giải pháp, thủ đoạn. Bất lợi hôn nhân, tử tức, tranh tụng.

Đức cùa quẻ:/ Bên trời chiếc nhạn lẻ đàn/ Tiếng kêu hốt hoảng trước vàn gió mây/ Đưa tay vẫy gọi ai đây/ Tri âm đâu giữa đàn bầy lạ quen./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top