Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 103 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 103 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Dân lạc nghiệp, quan lại thanh,

Thuấn, Nghiêu chi thê phục kiến vu kim.

Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp,

Phục thử vọng minh quân.

DỊCH NGHĨA

Lạc nghiệp dân an quan lại thanh,

Thái bình thạnh thế thấy nay lành.

Cáo tri người, rõ ngàn Thu Mộng,

Nương dựa dịp này gặp Đế Quân.

LỜI BÀN

Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an, không có chuyện gì là không được thuận lợi, toại lòng, bước bước gặp xuân phong, tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa.

Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi, đều thành tựu.

Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công.

Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. Như cảnh thái bình thạnh thế, dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này, ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa, để nhận giàu lấy sang.

Vậy, thời vận của bạn đã hanh thông. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm, thông đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Gặp thời bình, gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Là lúc đạt được mộng lớn, làm tròn chí trai. Cầu danh lợi đều đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dân lạc nghiệp, quan lại thanh, Ung Hy chi thế phục kiến vu kim, cáo chư nhân thiên thu hồng nghiệp, trường ta vọng minh quân.

/Dân lạc nghiệp nhờ ở quan lại thanh liêm, Thời Ung, thời Hy lại thấy ở thời nay, Bảo cho ai nấy hưởng phúc nghiệp nghìn năm là trông nhờ ở đấng minh quân./

Quẻ 103, âm dương thuận lý, dương cường. Số 1 thuộc Sự Nghiệp, số 3 thuộc Gia Đình, hai số này là hai số dương khởi ma trận, đều cát vượng, thông báo một nền tảng xã tắc, một nến tảng gia đình đều hưng thịnh, nên tam cương (vua tôi/ cha con/ vợ chồng) được tôn trọng, đất nước thái hòa, an cư lạc nghiệp, ấm no, hạnh phúc, thái bình.

Quẻ 103, dương thịnh, do vậy các số + (dương) xuất hiện đủ, hai trục 1-5-9 và 3-5-7 vận động tích cực. Tuy nhiên các số âm còn tĩnh, chờ thời, chưa xuất hiện.

Quẻ 103, cát lợi mọi việc/sự dương. Vận động thuận lý, các số âm sẽ xuất hiện khiến bội phần lợi lạc mọi điều. Họa hại vượt qua dễ dàng (Chân dẫu đạp phải cùm vẫn không có lỗi).

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top