Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 100 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 100 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ,

Hoạch đắc ly long hạm hạ châu.

Hốt nhiên thất khước,

Hoàn tại thủy lý.

DỊCH NGHĨA

Vui vẻ nên phải phòng sầu,

Hiện nay tuy được hợp chầu long ly.

Bỗng nhiên lại mất thực kỳ,

May còn dưới nước, chưa gì đáng lo.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Bóng trong gương trăng đáy bể, tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận, ắt có thể giữ được, khỏi mất để đến nổi tay không. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được.

Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ, nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay, cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy, nếu không khó tránh chuyện phiền lòng, như lời quẻ thơ nói "hiện nay tuy được hợp chầu long ly, bỗng nhiên lại mất thực kỳ" vậy. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm.

Quẻ dạy: Việc thành, không khéo e mất. Cẩn thận, đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. Cầu tài, cầu danh được, nhưng phòng tiểu nhân.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hỉ, hỉ, hỉ, chung phòng bĩ. Hoạnh đắc ly long hàm hạ châu. Hốt nhiên thất cước hoàn tại thủy.

/ Đã mừng được ngọc phải đề phòng, chớ để mất ngọc mà uổng công. Ngọc báu của rồng rơi xuống nước. Tức thì ngọc lại hoàn long cung./

Nên biết câu này: của Thiên trả địa. Nên ngẫm câu này: Cầm vàng mà lội sang sông/ vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng. Theo bước ma trận số 1 là dương, số 0 thuộc âm, quẻ 100 âm dương thuận lý chưa hoàn thành, âm dương giao hoan không vẫn hoàn không. vì sau giao hoan, âm dương 1 và 0 sinh ra số 0. Số 1 là Sự nghiệp, số 0 là đức tin âm, bảo Sự nghiệp là 0 thì là 0, bảo sự nghiệp là 0 khác nào trả ngọc báu về lại long cung.

Quẻ 100, bình hòa. Lợi tu thân đức tin.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top