Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 099 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 099 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Đã khởi bình sinh chí,

Tây nam hảo khứ du.

Yên triền thập vạn quán,

Kỵ hạc thượng dương châu.

DỊCH NGHĨA

Mau nên phấn khởi chí bình sanh,

Nẻo hướng tây nam rất tốt lành.

Tiền bạc đầy mình ông vấn bó,

Lên đường cỡi hạc đáo châu thành.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nếu biết làm ăn cần khổ, tất nhiên trở thành giàu có. Tuy nhiên, phát tích phải từ phương tây nam, nếu không thì vô ích. Ví thử y theo phương hướng đã chỉ điểm và thản nhiên tiến bước thì một ngày kia thế nào cũng đem theo tiền bạc về nhà. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ nên cố chấp ý kiến của riêng mình mà sai với lời khuyên dạy này.

Lời thơ nói: Người mau phấn khởi tinh thần làm những việc đã trông mong lâu nay đi, đừng nên lững lờ nữa và phải nhắm hướng tây nam ắt sẽ tạo nên nghiệp giàu sang, hưởng lạc nơi thành Dương Châu.

Theo ý quẻ nói trên, thời vận của bạn đã được hanh thông, những sự cầu xin sẽ được như ý mong muốn, không gì trở ngại rồi vậy.

Quẻ dạy: Cố gắng. Đi hướng tây nam, ắt phùng danh, phùng lợi. Biểu tượng: Con hạc. Cầu tài, cầu lợi đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đã khởi bình sinh chí/ Tây nam hảo khứ du, yêu chiền thập vạn quan, kỳ hạc thượng dương châu.

/ Đem chí bình sinh trỗi dậy lặn lội khắp tây nam, lưng đeo mười vạn quan tiền, cưỡi hạc lên Dương Châu./

Quẻ 99, thuần dương, ma trận 99 (trùng cửu) không vận động, đứng thụ hưởng. Chú ý: Số 9 thuộc cửa Cảnh, hai số 9 tức là đã đứng/ngồi lâu bền nơi cửa Cảnh. Cửa Cảnh là nơi không cần luận bàn gì thêm về việc thịnh hưng quan/ phúc, nôm na đã gọi là cửa sướng. Đức của cửa Cảnh chỉ là lời: Tư Lường ẩm tửu Cảnh môn cao/ Miếng rượu, miếng trà nơi cửa Cảnh cũng phải biết đo lường suy nghĩ.

Quẻ 99. Lợi việc lập thân, lập nghiệp, cầu danh. Lợi việc buôn bán lớn. Lợi việc giao du giang hồ. Bất lợi việc ỷ cậy tài danh làm điều cuồng dại. Cầu tài, phương Tây nam được cát vượng

Quẻ cát lợi. Không có việc/sự gì phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top