Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 098 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 098 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thử nhạn thổ huyệt,

Tối khả an thân.

Nhật tung bất kiến,

Tỉnh dạ tuân hành.

DỊCH NGHĨA

Chuột chui hang đất an thân,

Quả là biết cách, tốt lành vô biên.

Ban ngày dấu kín nằm yên,

Tuần hành đêm tối, có phiền đến ai.

LỜI BÀN

Người xin được quẻ này nên chủ trương sống ẩn dật nơi sơn lâm. Tránh được những nơi thị tứ chắc cuộc đời yên ổn hơn nhiều. Hai câu thơ sau: chẳng thấy lúc ban ngày, chỉ thấy giữa đêm khuya là câu tỷ dụ ý nói ban đêm chỉ riêng mình tỉnh mà suy nghĩ đến những chuyện đục trong. Đứng trước những lời nói đại ngôn khiến ta sinh tiến thoái lưỡng nan thiết tưởng chớ nên nghe, nghe người chỉ là mua lấy nguy cho mình mà thôi.

Ý quẻ khuyên ta rằng, phàm muốn cầu mưu bất cứ việc gì ta hãy biết khôn ngoan, khéo léo thì mới mong thành đậu sở dục, nếu không sẽ hư hỏng mọi việc làm.

Bởi quẻ ví những việc cầu mưu của như con chuột, phải tìm chổ vững chắc mà ở và ban ngày giấu mình mà ban đêm mới ra thì chẳng lo bị người ta sát hại, nghĩa là việc mưu phải biết hoàn cảnh khôn ngoan và tiến hành khéo léo mới nên vậy.

Quẻ dạy: Cơ cảnh khôn khéo xử sự trong công việc thì ắt thành, cần có công. Cầu tài, cầu mưu thuận lợi, chậm. Đánh số thuận lợi. Biểu tượng: Chuột.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thử nhập thổ huyệt tối khả an thân, Nhật trung bất kiến tĩnh dạ tuần hành.

/ Chuột vào hang rất có thể yên thân, ban ngày không thấy mặt, đêm tĩnh đi tuần hành./

Quẻ 98, âm dương thuận lý. Ma trận 98 không tự thân vận động. Số 9, thuộc hỏa ly, cung Danh Vọng, số 8 thuộc thổ núi, cung Cấn/ hoàn thành. Đây là thời quẻ Minh Di, sáng trong tối, lửa trong núi. Thời vậy, nhưng hoàn cảnh thì lại ví như con chuột, ở trong hang là an toàn rồi, ngày thì lẩn tránh tối thì tuần hành kiếm ăn. Nếu bằng lòng với hoàn cành ấy thì Minh Di không là hung xấu. Nhấn mạnh: Nếu bằng lòng với hoàn cảnh ấy thì Minh Di không là hung xấu. Đã chấp nhận bằng lòng ấy thì mọi việc cầu quan, cầu tài, cầu lộc còn bàn chi nữa.

Quẻ 98, tiểu cát.

Ngẫm đức quẻ: / Thân chuột khi ở trong hang/ Kể như đã được bình an xác phàm/ Ngày thời cứ hát đời hang/ Đêm thời tung tẩy dọc ngang kiếm mồi./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top