Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 093 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 093 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên,

Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên.

Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn,

Biến hóa ngư long xuất đại uyên.

DỊCH NGHĨA

Muốn dọn mà đi chưa thể đi,

Chỗ vui chớ quá lại mê lì.

Tiền đồ nếu được quý nhân giúp,

Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mọi việc đổi thay, tình đời khó lường, trong cái vui cũng có cái đáng lo, đáng sợ. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta, thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được, và mới có thể rỡ ràng thân thế được.

Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì, phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: "Chỗ vui chớ quá lại mê lì".

Hơn nữa, bạn nên "nhân hòa" thì mới được người giúp ích công việc sở cầu, được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt, mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác, như hai câu thơ chót nói "Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn, biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ" vậy.

Quẻ dạy: Cố gắng, nên công lớn. Hãy vì lợi lớn, mà bỏ lợi nhỏ. Cần có quý nhân đưa đường, dẫn lối cho mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều hay. Biểu tượng: Rồng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nghĩ dục thiên nhi vị khả thiên, đề phòng hỷ xứ nặc câu liên, tiền đồ nhược đắc âm nhân dẫn, biến hóa ngư long xuất đại uyên.

/ Nghĩ muốn rời đi mà chưa thể rời được. Đề phòng chỗ vui có kẻ xấu cấu kết, tiền đồ nếu được người âm dẫn giắt, thì cá hóa rồng mà ra được vực lớn./

Quẻ 93, thuần dương. Ma trận 93 không tự thân vận động, đứng thế nghiêng đông. Bí mật của quẻ 93: Tiền đồ nhược, đắc âm nhân dẫn (Âm nhân/ người âm,) Người âm đây là người âm nào? Người âm của quẻ 93 phải được hiểu là số 4, âm, tên Phú Quý, phương Đông Nam, thuộc con gái trưởng, thuộc quẻ Tốn Phong. Kích hoạt số 4 để ma trận 93 cùng lúc vận động hai trục: 3-4-8 và 9-4-2 mà vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 93, tiểu cát. Lợi việc tu thân phong thủy, bất lợi việc hồi hương, hội sự, mưu sự.

Ngẫm đức của quẻ:/ Muốn đi mà chẳng thể đi/ Muốn rời lại sợ thị phi khó rời/ Chốn vui nào chẳng lắm lời/ Lời xấu kết lại mọc chồi cung tên/ Âm nhân cầu giắt tay lên/ Hóa rồng cá ắt bơi miền vực tiên./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top