Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 091 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 091 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Kiếm kích liệt sơn lâm,

Đạo tặc ắt tái xâm.

Bài tẩu cầm sưu đinh,

Phong hầu ấm tử tôn.

DỊCH NGHĨA

Gươm đao bày để núi rừng,

Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm.

Phi thua chạy trốn phi tầm,

Được phong hầu, để phước lành đời sau.

LỜI BÀN

Làm việc nên có dũng, lại có mưu. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn, mà đón rước những sao tốt đến với ta. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa, chưa biết đâu mà lường được.

Người xin được quẻ này, tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm, và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu.

Bởi quẻ nói rằng, việc cầu mưu rất gian nan, mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó, sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy, việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công, nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên.

Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Cần cố gắng mới nên công. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Cầu tài, cầu danh có khó, sau mới thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kiếm kích liệt sơn lâm, đạo tặc tất lại xâm, bại tẩu cầm sưu định, phong hầu ấm tử tôn.

/ Kiếm kích bầy nơi núi rừng, đạo tặc ắt tới xâm lăng, chúng thua chạy phải tìm bắt chúng, mới được phong hầu tước cho con cháu./

Quẻ 91 thuần dương. Ma trận 91 tự thân vận động trục 9-1-5. Số 9 thuộc Danh Vọng, số 1 thuộc Sự Nghiệp, 91 thuần dương là việc đến cấp kỳ, phát sáng và thành tựu. Việc Danh Vọng và Sự Nghiệp đều thành tựu là việc khó mưu cầu, nhưng mưu cầu là được. Bí mật của trục 91 là kết được số 5. Bí mật của số 5 là người nam ra được số 2 và người nữ ra được số 8. Với người nam ra được số 2 đồng nghĩa với việc ma trận đi thuận từ số 1 lên 2. Với người nữ ra số 8 đồng nghĩa với việc ma trận đi thuận từ số 8 lên 9. Âm dương thuận lý, bước ma trận cát tường.

Quẻ 91, cát.

Lợi kiên quyết, kiên trì, cầu danh, cầu quan đều cát. Lợi thành tựu phúc ấm con cháu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top