Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 089 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 089 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Trạch Thủy Khốn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Bất quý nhất,

Lao tâm lực.

Quí nhân bàng,

Nghị tá lực.

DỊCH NGHĨA

Sự nghiệp không thành thiếu dốc lòng,

Cam đành phí sức và hao công.

Quý nhân đứng kế nên nương dựa,

Hãy mượn sức người việc mới xong.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ một mình kinh doanh, lao tâm lao lực, công việc thì nhiều mà công sức may ra chỉ phân nửa. Trong trường hợp này, cần phải có quý nhân phò trợ mới mong chấn hưng được thanh danh cho gia đình, và thành tựu được sự nghiệp của mình.

Khi xin được quẻ này, cần phải lo liệu ngay để đi tìm người giúp đở mình mới được. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải nương dựa sức người thì mới thành đạt việc mưu cầu của mình.

Và phải dốc lòng chuyên nhứt. Chớ đừng cam tâm hưởng ý thì hỏng, mà hóa ra phí sức hao công. Sở dĩ tôi dám khuyên bạn như thế, là căn cứ vào lời quẻ chỉ dạy trên đây đó.

Quẻ dạy: Kiên tâm và dốc chí. Cần nương chí của người mới kết quả. Cầu tài, cầu danh đều phải nương dựa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bất quý nhất, lao tâm lực, quý nhân bàng, quy tá lực.

/ Sự việc chẳng quy về một mối, thành mệt tâm mỏi sức. Có quý nhân bên cạnh nên nhờ giúp sức./

Quẻ 89 âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 9 là số kết thúc một vòng ma trận, một vận, một đại vận. Trở về số 1 là khởi động ma trận mới, thời vận mới. Kết thúc hoàn hảo không có nghĩa là khởi động mới hoàn hảo. Khởi động hoàn hảo phụ thuộc vào nội lực tu thân. Số 8, tri thức đứng một trục, số 9 Danh vọng đứng một trục, thiếu số 6, quý nhân, tạo thế tam hợp, ma trân vận động toàn diện. Vì ẩn cát hung ở vị trí số 6, cửa Càn, phương Tây Bắc, tên gọi Quý Nhân. Quẻ bảo: Có quý nhân bên cạnh nên nhờ giúp sức là vậy.

Quẻ 89, tiểu cát. cái đức lôi cuốn người theo mình, hỗ trợ cùng mình, vì lợi ích chung là đức của quẻ 89. Quẻ trình bầy một ma trận mới, bắt đầu vận động, hung cát tùy nội lực tu thân. / Quí nhân bên cạnh liền kề/ Sẵn lòng trợ giúp chớ nề hà chi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top