Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 082 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 082 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Xa mã đáo lâm,

Tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt, phân minh.

Chiều an thảo bạn,

Vĩnh đại tiền trình.

DỊCH NGHĨA

Biết bao xe ngựa đến môn đình,

Cờ xí giăng giăng thần quỷ kinh.

Trăng sáng đêm nay đặc biệt sáng,

Chiêu hội kẻ loạn mở tiền trinh.

LỜI BÀN

Đây là quẻ chỉ việc mưu sự tương hợp, được quý nhân phò trợ. Cho nên tiền trình rất là vĩ đại và lâu dài hết sức. Song sau khi đắc ý rồi, thiết tưởng cũng phải giữ gìn cẩn thận, an phận thủ thường chớ có liều lỉnh làm bừa, kiêu căng càn dở, có thế mới hưởng phúc lâu dài được.

Bói được quẻ này quả là thượng thượng đại cát. Công việc cầu xin của bạn hãy mau tiến hành đi đừng chần chờ mà mất cơ vận. Thời vận của bạn đang đắc thời, vận hanh thông đấy. Như quẻ đã dạy xe ngựa đến cửa nhà cờ xí giăng giăng. Hãy mau bình loạn để tương lai được vinh quang những câu đó đều là may mắn tốt đẹp chẳng có gì trắc trở cả.

Vậy những việc cầu xin của bạn ắt thành đạt mỹ mãn toại lòng trong nay mai. Hãy mau lên để nắm lấy may mắn đó.

Quẻ dạy: Thới lai, vận đến khỏi lo, khỏi đợi nữa. Mọi sự như ý sở cầu. Cầu danh, cầu lợi đều đạt thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Xa mã đáo lâm, tinh kỳ ẩn ẩn nguyệt phân minh, chiêu an thảo phản, vĩnh đại tiền trình.

/ Xa mã tới nơi, cơ quạt ẩn hiện chiêu an, quét sạch phản loạn, viễn viễn tiến trên con đường đại nghiệp./

Theo ma trận, số 8 và số 2, đều âm, quẻ 82 thuần âm. Ma trận 82 tự thân vận động trục thổ 8-2-5. Đây là trục thổ duy nhất trên thiên bàn ma trận, coi sóc việc sinh tồn sinh lý, hai phạm trù cơ bản nhất của cuộc sống con người ta. Vì hai việc/sự này mà xã tắc có thể loạn lạc, chiến tranh xảy ra, vua có thể thành giặc và ngược lại. Vì thế quẻ mới đề cập tới những vấn đề lớn lao như chiêu an, phản loạn, con đường đại nghiệp..

Quẻ 82, cát tường. Lợi lạc mọi việc, nhấn mạnh: không việc gì là không lợi. Thời hưng vượng, an khang. Không việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top