Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 074 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 074 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Thiên Quải

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Kiền

NGUYÊN VĂN

Dục tế vị tế,

Dục cầu dưỡng cầu.

Tâm vô nhất định,

Nhất xa lưỡng đầu.

DỊCH NGHĨA

Muốn làm chẳng thấy làm đâu,

Muốn cầu sau cố cưỡng cầu làm chi.

Trong lòng lúng túng li bì,

Xe hai đầu biết đi hướng nào.

LỜI BÀN

Muốn xong mà chẳng xong, ý nói có thể tiến được mà lại không tiến. Muốn cầu phải gượng cầu, ý nói được mà lại chẳng được. Trong lòng cứ do dự mãi, băn khoăn hoài, không có gì nhất định cả, trong khi cần phải tìm thấy một con đường trong chổ rẽ, chẳng khác gì xe có hai đầu, chẳng biết đi về đường nào.

Người xin được quẻ này có thể là người đang ở tình trạng miệng hùm nọc rắn, vô cùng nguy hiểm khó khăn.

Quẻ dạy rằng phàm cầu mưu việc gì phải tận tâm chăm chú việc cầu nếu lưng chừng ắt chẳng việc gì thành công, nhứt là việc cầu xin của bạn càng nên cố gắng chăm chỉ, thì mới nên công. Đường đời phải chịu nhiều gian nan, khổ cực thì mong thành đạt.

Quẻ dạy: Đừng cưỡng cầu tính toán. Vận đang hãm thì tài mấy cũng chẳng làm được gì. Hai đầu xe bị bít hết, làm sao mà lái? Nan giải, chờ đợi. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dục tế vị tế, dục cầu cưỡng cầu, tâm vô nhất định, nhất sa lưỡng di.

/ Muốn giúp chưa giúp, muốn cầu cưỡng cầu, tâm không nhất định, một xe hai ngả./

Số 7, tử tức/tương lai, số 4, phú quý. Quẻ 74 âm dương thuận lý nhưng không tuân theo, không vận động, nói là muốn giúp chưa giúp, muốn cầu cưỡng cầu, là vậy, tâm bất định ngổn ngang mơ hồ, một xe hai ngả, chẳng việc nào thành, chẳng sự nào nên. Đang thời Khổn mà chỉ nghĩ tới hưởng thụ sung sương thì e là mơ hồ, hoang đường.

Quẻ hung cát song hành. Bất lợi việc tranh cãi, kiện tụng.

Nhiều việc phải cẩn trọng kiêng tránh, kể cả việc nhỏ, họa vô đơn chí, phước bất trùng lai.

Đức của quẻ: / Muốn là nói muốn vậy thôi/ Bảo cầu cũng vậy gượng vui mà cầu/ Đức tin chẳng biết nông sâu/ Một xe hai ngả hỏi đâu là đường../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top