Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 072 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 072 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thâm hộ yếu lao huynh,

Đề phòng ám lý nhân.

Hạc ngôn vô ngoại sự,

Túng hảo định tao chuân.

DỊCH NGHĨA

Nhà cửa lâu phải vững vàng,

Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng.

Đừng tin vô sự mà không giữ,

Sơ ý việc làm bị dỡ dang.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến, nào việc quan tụng kéo tới, nào chuyện thị phi đem về. Mưu sự cũng chẳng thành, cầu tài, giao dịch cũng chẳng xong nữa. Tất cả mọi hành động, mọi việc làm không có gì gọi là thuận lợi cả. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại.

Xin được quẻ này, chỉ nên lui về cố thủ, chứ chớ có tiến để phải gánh chịu, nhiều điều tai họa về sau.

Ý quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí, chớ nên sơ ý thì hỏng việc, như lời thơ đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám, đề phòng kẻ gian ẩn giấu bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên.

Vậy do lời quẻ dạy trên, những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự, dò dẫm bước tiến từng bước một. Chớ nên vội vã sơ sót thì nguy, hỏng cả công việc.

Quẻ dạy: Phòng kẻ gian, tiểu nhân thọc gậy, phá hoại trong nhà, cũng như trong công việc. Mọi sự nên đình đốn, tài bắt thắng thời, đời có lúc cũng lên hương, chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Cầu tài, cầu mưu còn xa xôi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thâm hộ yếu lao quynh, đề phòng ám lý nhân, mạc ngôn chư ngoại sự, túng hảo định tao chuân.

/ Cửa đóng then cài cho chắc, đề phòng kẻ ám tâm, chớ nói bên ngoài không có chuyện, để tới khi gặp chuyện mới phiền não gian truân./

Theo bước ma trận, số 7, dương và số 2, âm, quẻ 72 âm dương thuận lý. Ma trận 72 tự thân vận động trục 7-2-6. Mâu thuẫn nằm trong nội quẻ, số 2 và số 6 đều âm (tiểu nhân) đều ra mặt tranh dành số 7 dương, số 6 xuất hiện sau, nhưng cho mình gần gũi và thích hợp với 7 hơn là 2. Chớ nói bên ngoài không có chuyện là vậy. Tới khi gặp chuyện mới phiền não, gian truân, là vậy. Ma trận chỉ vận động trục 7-2-6 rồi đứng. Sụ tranh dành nội quẻ kéo dài, lục đục liên miên, nên cầu gì cũng khó tựu.

Quẻ hung cát song hành. Thời 72 là thời quẻ cát, thời 7-2-6 là thời hung xấu. tất cả do tu thân mà nên. Bất lợi việc cầu an, thị phi khẩu thiệt, nội bộ tranh dành, khó tuân phục nhau. Việc cát cẩn trọng khi thụ hưởng, vì tàng ẩn trong cát là họa ách bất ngờ, tưởng như vô tình mà thực ra hữu ý.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top