Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 070 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 070 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Địa Tụy

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Mỹ hữu kham,

Kham hữu mỹ.

Thủy hữu chung,

Chung hữu thủy.

DỊCH NGHĨA

Đẹp hay, hay đẹp lắm thay,

Thủy chung, chung thủy, lúc này sẽ xong.

Cầu xin nhứt định thành công,

Ta nên kiên chí, ắt thông vận thời.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con, không việc thì được việc, không tiền thì được tiền, muốn hôn nhân thì được có vợ chồng, cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng.

Phàm việc đều có cơ duyên, bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Từ lâu vận xui hạn kẹt, nhưng từ nay về sau, đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý.

Người xin được quẻ này, rất là may mắn vô cùng, như quẻ thơ đã nói rất rõ, chẳng có gì là không may cả. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai, nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc.

Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Cần kiên chí là nên công. "Hữu chí cảnh thanh" gặp thêm vận may nữa, còn hay gì bằng. Cầu tài, cầu danh đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mỹ hữu kham, kham hữu mỹ, thủy hữu chung, chung hữu thủy.

/ Đẹp bởi kham chịu làm đẹp, kham chịu làm đẹp mới có đẹp. Có trước phải nên có sau, có sau phải nên có trước./

Theo ma trận, số 7 dương và số 0, âm, quẻ âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận đứng. Một khi số 0 vận động biến thành 5, quẻ 70 = 75, ma trận 75 tự thân vận động trục 7-5-3, rồi đứng. Quẻ 70 vận động được hay không phụ thuộc vào số 0, đức tin âm. Không vận động, dù âm dương thuận lý, quẻ 70 vẫn không hoàn thành, làm gì có thổ (số 0, đức tin âm, thổ) mà sinh kim (số 7). Số 0 vận động thì ma trận 70 biến thành 75, thổ kim tương sinh mà cát quẻ. Kham hữu mỹ, thủy hữu chung, là vậy.

Quẻ 70, bình hòa. Lợi cầu gia trạch an hòa, lợi cầu hôn nhân, tử tức. Lợi cầu phảm hạnh, tam cương. Bất lợi cầu quan, cầu tài.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top