Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 067 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 067 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Địa Tụy

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thừa mã tiền tiên,

Sở cầu cát trinh.

Túy thời hài mỹ,

DỊCH NGHĨA

Khuyết nguyệt trùng minh.

Cỡi ngựa lên đường bước vận trình,

Cầu xin sự việc mọi điều linh.

Luôn luôn vui vẻ được sung sướng,

Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh, nên xa không nên gần, càng đi càng có lợi, đến đâu là y như là có chuyện gặp gỡ, ý hợp tâm đầu. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn, quả thực là Đại cát.

Theo ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại, dầu có nhưng gì không may, đều trở thành quá khứ rồi, từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy.

Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay, đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm.

Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái, như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Cầu tài, cầu mưu đạt thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thừa mã tiền tiến, sở cầu cát trinh, tùy thời hài mỹ, khuyết nguyệt trùng minh.

/ Cưỡi ngựa tiến lên trước, sở cầu điều tốt lành, tùy thời được đẹp đẽ, trăng khuyết lại sáng tỏ./

Số 6 âm, số 7 dương, quẻ 67 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 67 tự thân kết trục 6-7-2. Số 6 tên quý nhân, là may mắn phúc đức của trời, số 7 tên Tử tức, là con cháu, là phúc phận của người, nên 67 được cách Thiên thời/Địa lợi/ Nhân hòa. Theo bước ma trận, số 6 lên 7 là nhịp thuận, bước vận động vững chắc và được thời. Thế quẻ động là cát.

Quẻ 67, cát tường. Lợi việc cầu quan, cầu tài, cầu hôn nhân. Lợi việc tai qua nạn khỏi. Lợi việc thờ phụng, cúng tế. Lợi việc gây dựng cơ nghiệp. Thời khó khăn, thất bại đã qua, tiếp đến thời thành công, hưng vượng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top