Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 062 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 062 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thâm đàm nguyệt,

Chiếu kính ảnh.

Nhất trường không,

An bác tín.

DỊCH NGHĨA

Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng,

Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần.

Nhưng mà những đó hư không cả,

Chẳng có tin gì đáng hạnh hân.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh, bệnh nhân thì bất thành, công danh thì lận đận, người đi thì bặt tin, kiện cáo thì thất lợi, tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người, thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích.

Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa, hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không, chẳng có chút nào thực tế, có cũng như không. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu.

Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng, rút cuộc trở lại không không, chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi.

Quẻ dạy: Thực tế, chớ quá mơ mộng. Tình trạng đang bế tắc, cần ẩn nhẫn chờ thời. Tài lợi, tính toán chẳng đi đến đâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thâm đầm nguyệt chiếu kính ảnh, nhất tràng không an báo tín.

/ Đầm sâu mặt trăng chiếu bóng, một vùng đã không người thì ai báo tin./

Theo bước ma trận, số 6 và số 2 đều âm, quẻ 62 thuần âm. Ma trận tự thân vận động trục 6-2-7. Số 7 thuộc Tử tức, phương chính Tây, quẻ Đoài, tên gọi khác của Trạch/ đầm, nơi đây mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng, mặt trăng chiếu bóng trên đầm sâu, nơi đây heo hút, không bóng người, nên không thể truyền tin. Cảnh bĩ, cùng đường, thời khó khăn, phải tu thân triệt để mới có thể vượt qua họa ách.

Quẻ hung xấu. Bất lợi việc cầu an, gia tín, hỷ tín, bất lợi việc nghiêp học, tấn học, thi cử, văn bằng. Thời khó khăn, oán trách nhân tình thế thái. Thời sau hưng thịnh, tiếp cạn kiệt. Bất lợi cầu danh, cầu quan. Tuy nhiên lợi cầu tài bằng hành vi tiêu cực.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top