Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 061 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 061 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Kiều dĩ đoạn,

Lộ bất thông.

Đặng chu lý tiếp,

Hựu ngộ cuồng phong.

DỊCH NGHĨA

Cầu nay đã gãy khó qua sông,

Bế tắt đường đi lộ bích cùng.

Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy,

Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong.

LỜI BÀN

Cầu gãy đường kẹt, gió cản thuyền tàu, chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. Người xin phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức, vun trồng cây phúc, mới mong chuyển nguy ra an, hóa hung ra cát mà thôi. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy, e rằng chẳng thoát khỏi tai họa.

Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai, lại gặp cầu gẫy, đường sá bế tắc không, muốn đi thuyền lại bị gió to, như vậy làm sao đăng trình, không đăng trình mà ngồi trong nhà, thì làm sao có tương lai sáng lạng!

Đó là mách cho người hay, thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành công.

Quẻ dạy: Thời vận rất tề, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Con người có lúc thái, lúc dở, thì lo gì. Thủ phận mà chờ đợi. Cầu tài, cầu mưu, còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kiều dĩ đoạn, lộ bất thông, đăng chu lý tiếp, hựu ngộ cuồng phong.

/ Cầu đã gãy, đường lại tắc, xuống thuyền sửa mái chèo, lại gặp cuồng phong./

Số 6 âm tên Quý nhân, số 1 tên Sự Nghiệp, quẻ 61 âm dương thuận lý, tuy nhiên Sự nghiệp trông nhờ vào quý nhân, may mắn từ bên ngoài, thì Sự nghiệp ấy mỏng mảnh, chông chênh, không có gì đáng tự hào, kiêu hãnh. Ma trận tự thân vận động trục 6-1-8, trục nặng mũi thuyền, thuyền khẳm mũi, không thể dịch chuyển được.

Quẻ 61, hung xấu. Gia đạo bất an, hôn nhân bất lành, tử tức bất hiếu. Quẻ bất lợi cầu quan, cầu tài. Duy nhất chỉ lợi tu thân, nghiệp học, tấn học.

Thơ về đức của quẻ: /Cầu đã gãy, đường thôi lại nghẽn/ Vội lên thuyền tách bến tìm thông/ Đã nghe sóng gọi mưa giông/ Đã nghe lớp lớp cuồng phong đổ về../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top