Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 058 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 058 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Trạch Hỏa Cách

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Quân tử thăng, tiểu nhân trở,

Chinh chiến sinh ly khổ.

Tiền hữu cát nhân phùng,

Tín tại mã ngưu nhân tại sở,

Sự yêu danh cầu thỏa.

DỊCH NGHĨA

Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi,

Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly.

Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa,

Công việc ráng lo chớ hoãn trì.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý.

Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói "quân tử phò, mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly". Nhưng mà hai câu sau lại nói "sẽ gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin".

Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu.

Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Quân tử thăng, tiểu nhân trở, chinh chiến sinh ly, khổ tiền hưu cát, nhân phùng mã ngưu, nhân tại sở sự, yếu doanh cầu an.

/ Người quân tử tiến lên, kẻ tiểu nhân cản trở, chiến tranh có sinh ly tử biệt, có dữ trước có lành sau, người có ngựa xe là người khổ sở, cần mong muốn bình an./

Quẻ 58 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 58 tự thân vận động trục 5-8-2. Ý nghĩa trục: Việc gì mong muốn đều có thể cầu được. Việc cầu nhất định hoàn thành.

Chú ý chữ quân tử, chữ tiểu nhân, vị trí vài trò người trong quẻ. Chú ý nghĩa chữ chiến tranh có sinh ly tử biệt, có dữ trước, lành sau, đó là thời của quẻ.

Quẻ cát. Tự tin việc cầu, bởi nhất định tựu. Mau rủi lành dữ do tự mình định đoạt. Quẻ lợi cầu, nhưng thay đổi mục đích cầu giữa chừng luôn thất bại.

Ngẫm đức của quẻ: / Người xe ngựa bon chen khổ sở/ Cốt yếu đời hai chữ bình an./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top