Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 054 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 054 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Đoài

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Vô tung vô tích,

Viễn cận nan mịch.

Hãn hải hành chu,

Không lao phí lực.

DỊCH NGHĨA

Không hình không bóng hỏi ai,

Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu.

Biển nay cạn, thả thuyền châu.

Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành.

Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.

Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại.

Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng.

Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Vô tông vô tích, viễn cận nan mịch, tảo hải hành chu, không lao phí lực.

/ Không dấu không vết, xa gần khó kiếm, sớm nên ra biển đi thuyền, không mỏi mệt phí sức./

Số 5 dương, số 4 âm, quẻ 54 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân kết trục 5-4-6. Quẻ 54 đẹp và năng động. Tuy nhiên vì theo bước ma trận đã tới số 5 còn đi ngược về 4, nên giảng quẻ luôn bàn đến tu thân, đừng quá tham sân si (phú quý) mà gây họa, chuốc họa. Lời khuyên tu thân mang mang cái ý sắc sắc không không với phú quý: /Sớm nên ra biển đi thuyền/ Thảnh duyên cá nước, thơi duyên mây trời../

Quẻ cát. Lợi cầu tam tài. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top