Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 048 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 048 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Địa Bỉ

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Tấu tận thiên thai,

Phong sương lịch biến.

Bất như vấn nhân tam thiên,

Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến.

DỊCH NGHĨA

Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu,

Thấm cùng sương gió hết nơi cầu.

Thì người thăm hỏi ba ngày đã,

Tự thấy lần lần đuôi với đầu.

LỜI BÀN

Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả, chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Bởi vì rằng thời vận không tới, cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh, an bần lạc đạo, chớ có ngược lại lòng trời ý người.

Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành.

Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may.

Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Tuy nhiên chớ chán nản, chậm một chút mới thành sự, khi đã có kẻ giúp đỡ, tính toán giùm. Cầu tài, cầu mưu chưa đến.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tẩu tận thiên nhai, phong sương lịch biến, bất như vấn nhân tam thiên, tiệm tiệm hữu hồi đầu kiến.

/ Chạy tận chân trời, gió sương trải khắp, chẳng bằng hỏi ba ngàn người, mà đã dần dà thấy rõ./

Quẻ 48, thuần âm. Quẻ tự thân kết trục 4-3-8. các việc/sự thuộc Phú quý, Gia đình và trí thức đều có cơ may nghênh nén mà được lợi lạc.

Quẻ tiểu cát. Lợi lạc việc gia đạo, việc trạch mệnh. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi việc kết giao, phô trương, hùn hạp, khuyếch trương. Lợi mọi việc cầu một kết thúc có hậu. Đây là quẽ tu thân nhập thế, bao nhiêu sự việc tưởng cao xa, lăn lội tìm kiếm mọi nơi, nhưng thực ra thần tiên ở quanh ta,mách bảo ta điều phải trái, vấn đề là đức tin nơi ta có kiên nhẫn học theo, làm theo?..Tu thân, đó không phải là khẩu hiệu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top