Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 047 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 047 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Chân, chân, chân, nhân bất thức,

Chân, chân, chân, thần hữu linh.

Quy tông phản bản,

Phương thị nguyên tinh.

DỊCH NGHĨA

Thiệt thiệt thiệt, người chẳng biết mình,

Chân chân chân, quả có Thần Linh.

Huy hoàng nguồn gốc trở về cội,

Vậy mới xứng là nguyên khí tinh?

LỜI BÀN

Ngay thực là một đức tốt. Người dù chẳng biết trời đã biết cho, cho nên ở đời, phải chuộng lòng chân thành. Chỉ cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình, chẳng có gì đáng ngại.

Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối, lừa lọc để tìm sự thật, lấy chân lý. Nhất thiết chớ có dối lừa, bịp người, bởi vì dối người tức là dối mình, bịp đời tức là bịp mình vậy.

Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu, nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn, thì mới là nguyên tinh, nghĩa là những việc cầu mưu của người, đã nằm trúng trọng tâm của sự việc, nhưng người chưa tìm được.

Một phương pháp để đi đến kết quả. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Như vậy, những việc cầu xin của người nên tùy cơ ứng biến, theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn, và ngược lại sẽ làm cho người hao công phí sức. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không.

Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Cố gắng mới nên công.Và làm việc có phương pháp. Cầu tài cầu mưu chầm chậm một chút.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chân nhân chân nhân bất thức, chân thần chân thần hữu linh, quy tông phản bản, phương vị nguyên tinh.

/ Đấng Chân nhân, đấng chân nhân đành rằng chẳng biết. Nhưng bậc Chân Thần, Chân Thần quả thực có thiêng. Phải quay về nguồn gốc mới là căn bản/.

Số 4 âm, số 7 dương, quẻ 47 âm dương thuận lý, nhưng không hoàn hảo. Số 4 tên gọi phú quý, phương Đông Nam, thuộc Nhân. Số 7, tên gọi Tử Tức, phương chính Tây, cõi thần tiên cực lạc. Người ở phương người, không biết mặt thần linh, nhưng tin thần linh oai thiêng, giáng phúc.

Ma trận 47 không tự thân vận động, nên quẻ bảo: Quy tông phản bản, phương vị nguyên hình, hàm nghĩa nếu số 4 ra số 5 và số 7 cũng về số 5 Đức Tin thì ma trận vận đồng hai trục 4-5-6 và 3-5-7. Trở về cội nguồn thì nguyên cát mới hiện.

Quẻ tiểu cát. Lợi tu thân đức tin. Có đức tin, lợi cầu bình an gia trạch, hôn nhân đắc ý, tử tức như nguyện, sự nghiệp hanh thông.Đức của quẻ là dịch biến tùy thời, tùy hoàn cảnh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top