Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 046 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 046 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Địa Bỉ

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Bôn ba nhất thế,

Tống thị hư phù.

Vô thường nhất đáo vạn sự hưu,

Gấp tảo hồi đầu.

DỊCH NGHĨA

Cả đời vất vả thân người,

Điều là lận đận cuộc đời hư không.

Một khi mọi việc đến cùng,

Mau hồi đầu chớ nên mong những gì.

LỜI BÀN

Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa, thì chi bằng trồng cây phúc được quả phúc, mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ.

Người cầu xin được quẻ này, hãy đề phòng cẩn thận, chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay đưa đến.

Bởi vì trong những lời của quẻ, nói rất rõ ràng, không câu nào may mắn tốt đẹp cả, mọi sự cầu xin nên phải dè dặt thận trọng và dò dẫm từng bước, đừng nên vội vã có hại.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo, trái lòng, ắt bị nhân quả xấu. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Cầu tài, cầu danh đều chậm. Tính chuyện đen đỏ dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bôn ba nhất thế, tổng thị hư phù, vô thường nhất đáo vạn sự hưu, cấp tảo hồi đầu.

/ Một đời bôn ba, tóm lại chỉ là hư không bèo bọt. Vô thường đến muôn việc đều bỏ, mau quay đầu tu tỉnh./

Theo bước ma trận, số 4 và 6 đều âm, quẻ 46 thuần âm. Số 4 tên là Phú quý, số 6 tên là Quý nhân, việc phú quý đến từ quý nhân, thử hỏi khi quý nhân không còn thì liệu có còn phú quý? Việc đời hưng cát không tự nơi mình gây dựng, chỉ trông nhờ may mắn bảo sao không hư phù?

Quẻ sắc sắc không không. Không cho là hung cũng không cho là cát. Cát/ hung gì cũng là bèo bọt cả thôi. Nếu bèo bọt vẫn còn mong cầu, thì quẻ này cát lợi cầu quan, cầu tài, trục 4-5-6 là trục con người ta mong đợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top