Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 045 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 045 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Địa Bỉ

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Bất dụng mạng, bất dụng hoang,

Tự hữu túc túc hương.

Minh cô ưởng chung địa,

Tam bảo hiện môn tường.

DỊCH NGHĨA

Đừng mê vội chớ hoang mang,

Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi.

Tiếng chuông vang dội chỗ nơi,

Thấy đường tam bửu, tuyệt vời binh thanh.

LỜI BÀN

Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế, chớ nên kiêu hãnh làm liều, có thế thì mới có thể an tâm lập nghiệp.

Ý quẻ thơ nói rằng: "Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất lai cưỡng cầu". Nghĩa là vội vàng làm chi, tất cả của cải ngoài thân mình của ta, số phận ắt phải có, nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Cho nên hay hơn là cầu khẩn Thần Phật, tu tâm dưỡng tánh, như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra.

Như vậy, những việc cầu xin của người cứ tiến hành, nhưng phải cho công việc từ từ. Chớ nên quá vội và cưỡng cầu mà hỏng, nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn, đừng tính chuyện tà đạo.

Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi, chớ vội mà chi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì, Đời sắp lên hương lo gì. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng, sán lạng. Cầu tài, cầu danh sắp đạt thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bất dụng mang, bất dụng hoảng, tự hữu trụ túc hương, minh cổ hưởng chung địa, tam bảo kiến môn tường.

/ Không hấp tấp, không hoảng sợ, tự mình dừng chân nơi thôn xóm, nơi nào vang tiếng chuông, tiếng mõ, đấy là cửa ngõ tam bảo./

Quẻ 45, âm dương thuận lý hoàn hảo. Đức của quẻ 45 là số 5 đức tin. Đức tin ở sự giầu sang phú quý, ẩn nghĩa giầu sang phú quý bằng mọi cách, mọi giá, bất chấp luật lệ, đạo đức, thủ đoạn. Đức tin ấy với cá nhân chưa hẳn xấu, nhưng với cộng đồng với môi trường thật đáng sợ, vì nhiễm nhiều mầu sắc nguy hiểm, họa hại. Làm mọi cách để giầu sang phú quý, số 5 hăm hở lên số 6, tìm quý nhân để kết trục, kết bè phái cùng làm giầu. Nhưng khi kết trục 4-5-6 mà trận đứng, không thể tiếp tục vận động. Vì thế lời quẻ mới vang lời khuyên nhủ: Nơi nào vang tiếng chuông, tiếng mõ, đấy là cửa ngõ tam bảo..

Quẻ Cát. Mọi cầu nguyện chừng mực theo đức tin đều cát lợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top