Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 044 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 044 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thiên Địa Bỉ

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Tứ cố vô môn lộ,

Đào Nguyên lộ khả thông.

Tu luyện thành chính quả,

Vạn tuế thọ như tùng.

DỊCH NGHĨA

Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng,

Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông.

Muốn thành chánh quả nên tu luyện,

Vạn thọ trường sanh mới phải công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa phúc không cửa, duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật, khổ tâm tu luyện, hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy, bất tất phải trách người oán trời.

Theo ý quẻ cho biết, hiện nay tình cảnh của người, đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu, các ngã đường đi đều bị bế tắc, không ngõ nào đi nữa. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả, mới có thể sống dai.

Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn, chớ đặt cao vọng quá là hn.

Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu, thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Nên an phận thủ thừa là hay. Cầu tài, cầu danh vừa phải, chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tứ cố vô môn lộ, đào nguyên lộ khả thông, tu luyện thành chính quả, vạn tuế thọ như tùng.

/ Ngoảnh nhìn tứ phía không cửa ngõ, mà đường tới cõi đào nguyên lại thông, vậy nên khi tu luyện thành chính quả, sẽ thọ muôn tuổi như cây tùng./

Theo bước ma trận, số 4 thuộc âm, quẻ 44 thuần âm. Số 4 trên thiên bàn bát quái thuộc Đông Nam, trên trục Đông Nam/ Tây bắc. Tây Bắc là phương vị Càn, cửa Khai, huyệt Nghênh, nên Đông Nam còn gọi là huyệt Nén, huyệt Tràng Sinh, huyệt Thọ, 4 chồng lên 4 chỉ việc tuổi trời vững vàng. Vững vàng trên thế Phú Quý, nên phải ngẫm nghĩ hai chữ Phú Quý.

Quẻ Tiểu cát. Lợi việc sức khỏe, bệnh tật mau lành, việc dữ dễ qua, việc thọ như nguyện. Số 4 thuộc cung phú quý, quẻ chỉ nhắc đến Phúc, Thọ, không nhắc đền Lộc, phải bởi lộc là trở ngại cho người dốc tâm tu nguyện? Hay nên hiểu việc lộc chính là phú quý? Phước lộc thọ đều cát, ắt cần nhất tu than đức tin vững vàng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top