Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 039 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 039 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Sơn Độn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Đại tứ phóng linh đơn,

Cứu nhân hành vạn lý.

Đáo đầu đăng bỉ ngạn,

Độ quá nhận tiên ban.

DỊCH NGHĨA

Mở rộng con tâm bố đức lành,

Linh đơn diệu được cứu dân sanh.

Sông mê bến giác khi qua nổi,

Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đại giác ngộ, có cái nghĩa phổ độ chúng sinh, đưa người tới bờ bên kia, còn mình thì nhập vào làng tiên. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự tiện cho rằng có thiện báo, không mất đi đâu mà sợ.

Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả, bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc, thọ trường vì tất cả đều hư không ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại, để hái cái quả lành về sau?

Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải, và phải cố làm những điều phước đức, thì việc mưu cầu mới gặp được quý nhân giúp đỡ mà nên sự.

Quẻ dạy: Bố đức, làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai, ắt có kết quả viên mãn. Cầu danh, cầu lợi chậm, cần chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đại tứ phóng linh đan, Cứu nhân hàng vạn thiên, đáo đầu đăng bỉ ngạn, độ quá nhập tiên ban.

/ Giữa chợ lớn cho thuốc quý, cứu người hàng ngàn vạn, Thiện nhân ấy khi sang bở giác, được độ thoát vào hàng tiên./

Số 3, số 9 đều dương. Quẻ 39 thuần dương. Số 3 thuộc mộc, phương chính đông, số 9 thuộc hỏa, phương chính nam, quẻ 39 mộc hỏa tương sinh, Gia đình (số 3) sinh dưỡng, tự trọng được Danh Vọng (số 9), vì vậy, số 3 Gia đình vững gốc đẹp cành thì việc ra hoa kết quả là tự nhiên như một tất yếu của số 9, danh vọng.

Quẻ cát. Mọi việc/sự đều cát. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh. Thơ tu thân: / Mở lòng bố thí linh đan/ Sinh linh cứu vớt muôn ngàn gần xa/ Trầm luân bể khổ vượt qua/ Làng Tiên ắt được vào ra sớm chiều../ Ngâm nghĩ mà được lợi ích.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top