Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 035 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 035 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thiên Thủy Tụng

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Hành lộ nan, hành lộ nan,

Kim nhật phương tri hành lộ nan.

Tiền trình quảng đại hà túc lự,

Miên lực kim triều độ thử than.

DỊCH NGHĨA

Đường đi khó, khó đường đi,

Đi đường mới biết những gì khó khăn.

Tương lai tốt, chớ băn khoăn,

Bờ này ráng sức, hãy cần vượt qua.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mọi việc đình trệ, nhưng nhờ có định thức định lực, bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn (qua bờ bên kia). Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. Không thể ngồi phởn ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Đấy là cái nghĩa sâu xa, tế nhị, và quan thiết.

Quẻ dạy: Đường đi tuy khó, nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta. Không đáng lo ở sự đường đi khó, mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi.

Vậy sự cầu xin của người, ắt tránh được điều khó khăn, trắc trở, nhưng cần cố gắng vượt qua, thì sở cầu vẫn được thành công toại nguyện.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới, băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức, luyện tài chờ thời đến thì mặc sức vẫy vùng. Cầu danh, cầu tài còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: hành lộ nan, hành lộ nan, Kim nhật phương chi hành lộ nan, Tiền trình quảng đại hà túc lự, Miễn lực kim chiêu độ thử than.

/ Đi là khó, đi là khó. Ngày nay biết đi là khó.Con đường trước mắt rộng lớn sao mà qua được? Giờ đây phải gắng sức vượt qua thác này./

Quẻ 35 thuần dương, tự kết trục 3-5-7. Số 3 là Gia Đình, số 7 là Tử tức (Tương lai). Phấn đầu cho hiện tại và tương lại tốt đẹp là hành trình không dễ dàng. Đòi hỏi nội lực đức tin thâm hậu.

Quẻ hung cát song hành. Đang thời vận khó khăn, lợi việc tu thân nghị lực. Lợi việc tu tỉnh, chấp nhận thách thức, không mơ hồ huyễn hoặc, chỉ nên tin vào ý chí, nghị lực của mình. Đặc biệt lợi việc an toàn việc công môn kiện tụng, lợi lạc việc sức khỏe tuổi trời.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top