Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 031 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 031 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thiên Thủy Tụng

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Ly biệt gian, tuy bất dị.

Bạn đồng hành, di bất trệ.

Tảo tảo khởi trình,

Miển tha thất ý.

DỊCH NGHĨA

Khi xa nhau, chẳng dễ gì,

Lúc cùng đi, chẳng ngại khi đăng trình.

Cứ đi cho vạn ý tình,

Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ, nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Rất nên tùy cơ phán đoán mà hành động, chớ có dùng dằng do dự mà lở việc, khiến luôn tuổi già nua, ngồi than thân thở phận.

Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người, bỏ chẳng mà làm thì khó. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi, để khỏi băn khoăn còn thành công hay thất bại, do Trời an bày cho mà thôi, lo lắng làm chi cho mệt trí.

Tuy nhiên, ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng, bền chí, có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới nên vậy.

Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí, cócông mài sắc, có ngày nên kim, cứ cố sức mình, rồi cũng có ngày cũng được hưởng công xứng đáng, lo gì. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Hay dở đều ở đó, chỉ sợ không có tài trí, lo gì chẳng nên công. Cầu tài, cầu danh còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ly biệt gian tuy bất dị, bạn hành do bất trệ, tảo tảo khởi trình, miễn tha thất ý.

/ Lúc xa cách tuy rằng chẳng dễ, cùng bạn đồng hành vẫn còn chẳng trễ, mau mau khởi trình kẻo người đổi ý./

Số 3 và số 1 đều dương, quẻ 31 thuần dương, nhanh, cấp kỳ, tuy nhiên ma trận không tự thân vận động. Số 3 tên là Gia Đình, số 1 tên là Sự nghiệp, tuy hai mà một, nên gọi là bạn đồng hành

(cùng bạn đồng hành vẫn còn chẳng trễ). Số 3 Gia đình, lên số 4 phú quý là thuận hành, thuận lý. Số 1, Sự nghiệp, lên số 2 Hôn Nhân cũng là thuận hành, thuận lý. Vì vậy, phải mau khởi hành, số 1 lên 2, số 3 lên 4. Không theo lý ấy mà vận động cơ trời sẽ biến, thời lợi sẽ dịch/ Kẻo người đổi ý mà ta lạc đường là vậy.

Quẻ tiểu cát. Lợi mưu sự. Lợi tự trọng, quên mình. Lợi kiến quý giao tiếp. Lợi hùn hạp khuyếch trương. Lợi hôn nhân gia đạo. Tuy nhiên, cầu quan và cầu tài chậm, phải có chương trình, kế hoạch, bền gan, kiên nhẫn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top