Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 017 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 017 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Dục hành hoàn chỉ,

Bồi hồi bạt dĩ.

Tàng ngọc hoài châu,

Thốn tâm thiên lý.

DỊCH NGHĨA

Muốn đi sao lại ngập ngừng,

Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao,

Đã từng nuôi dưỡng chí cao,

Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang, ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Nếu ta không cẩn thận, liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy, và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo, tự khí. Coi chừng đấy.

Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì, phải quyết chí một lòng tiến tới, nhất là đã nuôi mộng cao đẹp, thì càng phải kiên quyết hơn, nếu không, công lao nữa chừng, và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả.

Vậy những việc mưu tính của mình, phải theo ý nguyện để tiến tới, ắt sẽ toại lòng, xưa có câu "Hữu chí cảnh thành".

Quẻ dạy: Chớ chần chừ, cứ tiến tới ắt thành công. Đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ của thành công, lo gì. Hơn nữa, quẻ tốt chớ không xấu. Cầu tài, cầu danh, cần cố gắng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dục hành hoàn chỉ, bồi hồi bất dĩ, tàng vương hoài châu, thốn tâm thiên lý.

/ Muốn đi lại ngừng, bồi hồi không thôi, như vua đi ẩn nhớ kiếm, ấn, ngọc quý,tấc lòng ngàn dặm/

Quẻ 17 thuần dương. Dù cầu được số 5 thì ma trận cũng chỉ vận động hai trục 3-5-7 và 1-5-9, tứ sinh vẫn không xuất hiện. Vậy mới nói tấc lòng đôi ngả, muốn tiến lại hóa lùi, muốn tuyệt lại tham sinh. Đời thường bảo là cầu đón tương lai trong quá khứ, còn hiện tại thì tiêu cực, bất động.

Quẻ xấu. Bất lợi việc xuất hành, việc mưu sự, hội sự, việc kiến quan, giao tiếp. Quá khứ dù vinh quang, danh vọng mấy cũng đã là quá khứ, cớ chi tiếc nuối khôn nguôi?

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top