Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 015 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 015 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Ý tại nhân trung tín vị lai,

Cố nhân thiên lý tự bồi hồi.

Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức,

Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi.

DỊCH NGHĨA

Nóng nảy chờ tin, tin chẳng lại,

Cố nhân dịu viễn cách trùng quan.

Nhạn về tin báo mai vàng nở,

Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu, khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Tuy vật song song cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu, đừng nóng lòng vội tiến.

Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa, nhưng bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau, như câu thứ tư, ba trong quẻ nói: "Nhạn báo Mai nở xuân sắp về".

Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn, vì chờ tin, thì tin chưa lại, cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân, hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu, mùa Xuân, ắt đắt quả đạt thành. Biểu tượng nhạn hay chim. Cầu tài chưa toại mấy.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ý tại nhàn trung tín vị lai, cố nhân thiên lý tự bồi hồi, thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức, nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi.

/ Ý ở lúc nhàn mà tin chưa lại, người cũ ngàn dặm tự thấy bồi hồi, bên trời cánh nhạn truyền tin tức, một đóa mai nở là sắc xuân về./

Quẻ này ý nghĩa Độc Lộ Xuyên Tâm, số 1 kết với 5 thành trục 1-5-9. Hung là gây thù chuốc oán, tranh dành sân si. Cát là mở lòng hỷ xả. Đức tin mách bảo việc lành dữ.

Quẻ hung cát song hành. Đặc biệt lợi lạc việc thiện đức. Và đặc biệt họa ách việc oán thù, công môn. Cầu danh, cầu tài phải đợi lúc thu sang, xuân về mới được toại nguyện.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top