Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 014 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 014 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Đỉnh phi khởi phong ba,

Cô chu yếu độ hà.

Xảo trung khước tàng chuyết,

Nhân sự chuyên tha là.

DỊCH NGHĨA

Nước đèo đổ động phong ba

Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang.

Khó khăn lắm chuyện nguy nan.

Không điểu xảo, cũng gian nan một chèo.

LỜI BÀN

Tránh dữ tìm lành, đó là thường tình của nhân thế. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố, tất nhiên ta phải khôn khéo tránh dữ tìm lành. Sống trong biến cố, chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người cũng đều lo lắng giùm ta. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó.

Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm, cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là khác.

Người cầu xin được quẻ này, không được may mắn lắm. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở, nguy nan, nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý.

Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin kkhó mà thành công, nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian hiểm, nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn.

Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. Gặp nhiều gian, mà chẳng nên công gì. Hoàn cảnh đang rắc rối. Cần ẩn nhẫn chờ thời, thì tốt hơn hết. Cầu tài, Cầu danh chẳng thông. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Nếu chờ đợi xin quẻ khác.

Vì quẻ xấu, chớ nên tin tưởng lắm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đỉnh phí khởi phong ba, cô chu yếu độ hà, sảo trung tàng khước chuyết, nhân sự chuyển tha đà.

/ Mặt nước đang êm ả, bỗng nổi sóng to gió lớn, một con thuyền phải vượt qua sông. Trong cái tinh khéo có cái thô vụng, việc đời hóa ra trì trệ, khó khăn/

Số 1 dương, giao hoan với số 4, âm là thuận hành, nhưng nghịch đức, vì 14 là quẻ Thiên/ Phong Cấu (cha con gặp gỡ). Số 1 gặp gỡ số 4 tàng ẩn nghĩa Sự Nghiệp chỉ mưu cầu Phú Quý , mà Phú Quí tàng ẩn đủ điều lành dữ, tốt xấu, cạnh tranh, mưu chước..lắm vị kỷ, ít vị tha..Ma trận đứng.

Quẻ xấu. Tưởng dụng cái tinh khéo mà hóa giải cái thô ẩn, nhưng không qua được mắt càn khôn. Bất lợi việc cầu danh, cầu tài, bất lợi việc tranh cãi kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top