Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 007 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 007 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG BÌNH

Thiên Trạch Lý

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Càn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Quân tu ngộ, vật ngộ nghi,

Hữu bình lộ, nhiệm khu trì.

Tùy thời biến,

Kiện kiện hàm nghi.

DỊCH NGHĨA

Tỉnh đi, chớ quá hoài nghi,

Con đường bằng thẳng, có gì bận tâm.

Tùy cơ ứng biến công thành,

Rồi đây muôn sự đem lành với ta.

LỜI BÀN

Nhân tình đen bạc, thế thái nhạt nồng.

Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động, rồi tùy cơ ứng biến, thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm.

Quẻ này cho hay sự cầu xin của người, như đi con đường bằng thẳng. Chớ nên nghi ngờ, và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo, đừng làm những gì trái với lương tâm, thì sự cầu xin của người ắt được công thành.

Nên uyển chuyển, tùy thời, tùy thế, mà hành động mới mong thành đạt. Làm như tánh người quân tử. Quân tử tánh như thủy năng phương, năng viên, ủy khúc tùy hành, nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước, thì chui chỗ nào cũng lọt. Cầu tài cứ tiến tới.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Làm người cầu thị lắng nghe

Chớ nghi hoặc chớ lăm le bầy đàn

Chữ thời dịch biến nhặt khoan

Bước thành, bước tựu thênh thang đường dài..

Quẻ kim/âm. Ý nghĩa Tương Lai/ Tử Tức (con cháu). Số 7. Đức của số 7 là Nghĩa. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi khoa bảng/ tài danh. Tuy nhiên hoang đường/ mơ hồ. Quẻ hung/ cát song hành. Đức của quẻ là chữ Thời. Khắc kỵ tan vỡ, gãy đổ/ mất mát bất hoàn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top