Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Trạch địa tụy

45.Trạch địa tụy

Ðại cương:

Tên quẻ: Tụy là Tụ (tụ họp đông đảo: thi thố, vui buồn phức tạp).

Thuộc tháng 6

Lời tượng

Trạch thường ư địa: Tụy. Quân tử dĩ trừ nhung khí, giới bất ngu.

Lược nghĩa

Đầm lên ở trên đất là quẻ Tụy. Người quân tử lấy đấy mà tàng chứa đồ binh khí để phòng sự bất ngờ xảy ra.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Ất hoặc Quý: Mùi, Tỵ, Mão

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 6 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Âm dương hội họp mà chưa hẹn

Thuyền đóng bên sông định cứu nguy,

Hoa rụng trước sân thành quả mới,

Sắp đi Tây Bắc việc còn nghi

Hào 1:

Hữu phu, bất chung, nãi loạn, nãi tụy, nhược hào, nhất ác vi tiếu; vật tuất, vãng vô cữu. Ý HÀO: răn nên xa bọn chúng để theo đạo chính thì tránh được cái tai họa tụ hợp xằng.

MỆNH HỢP CÁCH: Cải lỗi mà theo chính đạo thì giữ được nghiệp rộng lớn không lo gì.

MỆNH KHÔNG HỢP: Vui buờn bất thường, tà chính bất định, đúc bạc hạnh thiếu, vất vả.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Bị cách giáng. Giới sĩ: Gian nan. Người thường: Kết cấu với tiểu nhân, bị vu tội lây. Ðại để trước xấu sau mới tốt.

Hào 2:

Dẫn, cát, vô cữu, phu, nãi lợi dụng thược. Ý HÀO: Gặp được người chí thành giúp nước; nên bói quẻ tế lễ.

MỆNH HỢP CÁCH: Ðức khôn rộng chính trực, nên tiến dẫn được hiền năng, thiện đức ra giúp nước, lại cảm cách được thần linh. Danh thơm hơn cả hoàn vũ.

MỆNH KHÔNG HỢP: Cũng thành, thực giao hảo, được quý nhân tiếp dẫn, lợi đạt phúc dày.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức và giới sĩ: Ðược tiến cử thăng chuyển. Người thường: Doanh mưu hoạch lợi, được đề cử, toại ý.

Hào 3:

Tuỵ như, ta như, vô du lợi; vãng vô cữu, tiểu lận. Ý HÀO: Hào âm tụ họp chẳng chính đâu, nhưng cứ phải đi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Toại chí, bố bể là nhà, sinh nhai lợi đạt.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Lãnh đạm với thân thích, gia nghiệp quạnh hiu, rời tổ đi xa, may lắm mới toại ý.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Khó tụ tập với trung ương, phải đi xa mà vất vả. _Giới sĩ: Khó gặp dịp tiến thân. _Người thường: Nhà không yên, thân thích bị thương tổn; người già vận xấu.

Hào 4:

Ðại cát, vô cữu. Ý HÀO: Trên dưới ỷ thác, nên phải hết lòng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cầm quyền chấp chính phải hoành hóa tất cả, tụ họp được mọi thịnh vượng thì mới không lỗi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tài chí thiếu đức, không hỏng việc nước thì cũng hại việc nhà.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng nghi ngờ, nên bỏ cao xuống thấp, cấp lưu dũng thoái là hay. _Giới sĩ: Mắc lỗi không đáng vị. _Người thường: Không theo đường chính, nên có tai họa, thật là quân tử thì mới thoát.

Hào 5:

Tụy hữu vị, vô cữu, phỉ phu, nguyên, vĩnh, trinh, hối vong. Ý HÀO: Ở ngôi lãnh đạo, càng phải tu đức.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ngôi cao lộc trọng, chưa lấy làm vinh, sĩ theo dân mến chưa lấy làm thích, thường cẩn trọng kính úy, thì phú quí mới bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng phải tỉnh luôn, chẳng vinh hoa thì cũng giữ được gia nghiệp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Chưa được tinh hẳn, nên chưa sáng sủa. _Giới sĩ: Chưa vững đạo đức. _Người thường: Không hợp nhân tính, nên còn trở ngại.

Hào 6:

Tê tư, thê di, vô cữu. Ý HÀO: Vô tài, vô vị mà tụ họp thiên hạ, chỉ thêm lo sợ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trị phải phòng loạn, an phải nhớ nguy thì bảo được thân, tránh được hại.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhu nhược, ưu sầu, cô lập, chỉ làm được việc nhỏ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Tiến lên chẳng ổn, việc nhiều rắc rối, lớn bé ưu sầu danh lợi thành hư, tuổi thọ cũng kém.

>> Xem thêm quẻ: Trạch Địa Tụy trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top