Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Trạch thủy khổn

47.Trạch thủy khổn

Ðại cương:

Tên quẻ: Khốn là Nguy (nguy nan khốn khổ, nên kiên nhẫn)

Thuộc tháng 5

Lời tượng

Trạch vô thủy: Khốn. Quân tử dĩ trí mệnh toại chí.

Lược nghĩa

Đầm không có nước là quẻ Khốn. Người quân tử lấy đấy mà trút bọ (hy sinh) tính mệnh để thỏa chí hướng của mình (cũng như sát thân dĩ thành nhân: giết thân mình để thành đạo nhân).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Thiên hình sau chẳng đổi

Kim mộc khó bề yên,

Chuột bọ khinh không hại,

Tai nguy ngay thấy liền

Hào 1:

Ðồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam thế bất địch. Ý HÀO: Không có tài ra thoát nơi khốn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy không được đắc dụng, nhưng cũng là kẻ sĩ một thời ở ẩn nơi núi sâu, không bị nhục.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhu nhược, tối tăm, không nhìn thấy cơ sự, không thoát được khốn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: nen lui. _Giới sĩ: Ðợi thời. _Người thường: Có sự kinh sợ., tang phục.

Hào 2:

Khốn vu tửu tự (thực) chu phất phương lai, lợi dụng hưởng tự, chinh hung, vô cữu. Ý HÀO: Có tài đức nhung không có thời, nên không cứu khốn, giải nguy được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vị cao lộc hậu, vừa lòng trên, cảm được thần, tuy không cứu khốn được, nhưng không bị tai họa gì.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thiên lệch, hay ăn uống rượu chè vào phục vụ nhà sang, hoặc làm nghề bói toán đủ ăn đủ mặc, nhưng không thành sự nghiệp gì lớn lao.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược thăng chuyển, hoặc giữ chức trông coi việc tế lễ. _Giới sĩ: Có vui mừng. _Người thường: Ðược quí nhân dẫn dắt, doanh mưu được lợi., tĩnh thì tốt, động thì xấu.

Hào 3:

Khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê, hung. Ý HÀO: Không tài cứu khốn đến nỗi thân nguy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðậu thân nơi sơn lâm, hoặc làm lính gác nơi cung môn, chẳng vợ con gì.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thân cô thế nguy.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vào nơi thanh cấm để sửa lỗi. _Giới sĩ: Ðược vào trường thi, nhưng có biến ở thê thiếp. _Người thường: Số xấu danh nhục thân nguy, có thể không nhình thấy vợ con.

Hào 4:

Lai từ từ, khốn vu kim xa, lận, hữu chung. Ý HÀO: Tài nhỏ không cứu được khốn ngay lúc đầu, nhưng sau sẽ gặp nhau.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy thành danh sớm nhưng muộn mới được hưởng lộc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trước khó sau dễ, nhờ nơi quyền thế, sau mới thành được.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Kiêm nhiệm phức tạp. _Giới sĩ: Tiến thủ vụng về. _Người thường: Mưu vọng vất vả, mãi sau mới khỏi bế tắc, nhà buôn bị khổ về xe cộ.

Hào 5:

Tỵ nguyệt, khốn vu xích phất, nãi từ hữu duyệt, lợi dụng tế tự. Ý HÀO: Lấy đức cứu khốn, lấy lòng thành cảm thần.

MỆNH - HỢP -CÁCH: Theo cổ, hành đạo, tiến thủ, tuy gian nan sau có cơ hội, ngôn lô ngay thẳng, hoặc làm chức trông coi tế lễ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trước khốn sau yên, hoặc cốt nhục bị hình thương.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trước khó sau dể. Hoặc coi tế lễ. _Giới sĩ: Trước nghịch sau thuận. _Người thường: Trước hỏng sau được. Số xấu có kiện tụng, hoặc tang phục, tế lễ.

Hào 6:

Khốn vu cát lũy, vu niết ngột(I) viết động hối hữu, hối, chinh cát. Ý HÀO: Không có tài cứu khốn, nên phản tỉnh.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Sửu lỗi làm lành, rồi có đủ tài nguy cứu khốn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tâm nhược thân nguy mà không giải thoát được, hoặc rời tổ đi xa lập nghiệp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng hình phạt, bị chăng chói. _Giới sĩ: Bị đình giáng, nhục nhằn. _Người thường: Phòng lo sợ, tang phục, Chỉ người buôn bán tiến hành có lợi.

>> Xem thêm quẻ: Trạch Thủy Khốn trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top