Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi hỏa phong

55.Lôi hỏa phong

Ðại cương:

Tên quẻ: Phong là phong mãn, phong phú là đại (lớn, đầy, thịnh nên e rằng đến cực rồi sẽ suy).

Thuộc tháng 9

Lời tượng

Lôi điện giai chí: Phong. Quân tử dĩ chiết ngục trị hình

Lược nghĩa

Sấm chớp đều đến là quẻ Phong (lớn). Người quân tử lấy đấy mà làm gãy gọn được lời xét đoán tù đày, làm sáng tỏ được hình án.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Kỷ: Mão, Sửu, Hợi

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 9 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Ước hẹn rồi như mộng

Vô duyên bị kẹt liền,

Nếu cầu hanh thái vận,

Phải đợi buổi Dần, Thìn

Hào 1:

Ngộ kỳ phối chủ, tuy tuần vô cữu, vãng hữu thượng. Ý HÀO: Ðức ngang nhau, công giúp nhau.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài to, thời thịnh, cung ngang đức lẫn nhau, thành nghiệp lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cậy tài kiêu hãnh, gây oán ghét, cốt hình thương.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp cấp trên sáng suốt dễ vượt lên. _Giới sĩ: Gặp nhiều tri kỷ dễ thành danh. _Người thường: Ðược quí nhân dẫn giắt, Toại ý số xấu thì mắc lỗi lầm lớn, thêm tai ương.

Hào 2:

Phong kỳ bô, nhật trung kiến đẩu, vãng, đắc nghi tật, hữu phu, phát nhược, cát. Ý HÀO: Có đức mà bị người trên che lấp, cứ giữ chí thành.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vị cao ở trung ương, tuy gặp cấp trên hôn ám, ngờ ghét, mà vẫn giữ lòng thực để tìm cách chuyển hóa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không có người che chở, trơ trọi, ít có bạn, hay bị dèm pha, oán trách, trước trở ngại, sau mới thuận tiện.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nói thẳng, hay bị xuyên tạc sự thực, trước xấu, sau lành. _Giới sĩ: Chờ lâu, may phát đạt. _Người thường: Khốn lâu, nay phát tài, có kiện tụng rồi tự nhiên lý sẽ sáng tỏ, bệnh sẽ khỏi. Số xấu phòng ngừa trên có sự lo buồn.

Hào 3:

Phong kỳ bái, nhật trung kiến muội, chiết kỳ hữu quăng, vô cữu. Ý HÀO: Gặp chủ không xứng đáng, mình sáng suốt cũng vô dụng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài đức làm phụ tá, nhưng cấp trên hôn ám, đồng liêu lầm lỗi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ðẹp nhưng không ngon, thương thân phá tổ, tính việc nhỏ thôi hoặc có tật chân tay.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Muốn hồi hưu. _Giới sĩ: Khó tiến. _Người thường: Khó toại ý, bị che lấp mất hay, sinh tranh tụng chân tay có tật ách, khó làm việc.

Hào 4:

Phong kỳ bộ, nhật trung kiến đẩu, ngộ kỳ di chủ, cát. Ý HÀO: Tuy gặp cấp trên không xứng đáng, nhưng cũng tiến lên thì tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy bị che lấp nhưng có bạn đồng đức hiệp lực, nên cũng thành công nghiệp, phúc trạch dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bỏ nhà đi xa lập nghiệp, dựa vào người thân quí để sinh kế, trước tối, sau sáng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Giữa trên dưới có nghi kỵ không ổn. _Giới sĩ: Gặp tri kỷ nhờ đó tiến được. _Người thường: Sáng bị che lấp, có người giải thích cho, khách buôn ra ngoài gặp bọn, phòng thuyền gẫy cột buồm.

Hào 5:

Lai chương, hữu khánh, dự cát. Ý HÀO: Khuyên cấp trên cầu hiền, nên nhân đó được người hiền.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trước tối sau sáng, tích đức xả kỷ nên hiển đạt, phúc lộc dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng văn chương nổi tiếng, lộc vị cao.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Lên cao được. _Giới sĩ: Ðỗ cao thành danh. _Người thường: Ðược người đề cử. Mưu vọng toại ý.

Hào 6:

Phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, khuy kỳ hộ, huých kỳ vô nhân, tam tuế bất địch, hung. Ý HÀO: Sàng quá nên tối vậy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðược tổ nghiệp mà không quản trị nổi, cậy tài thông minh, làm bậy sau mê tối không tỉnh, khó tránh tai họa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hữu tài vô đức, tự tôn tự đại, tuyệt người thân, bỏ bạn hữu, câu chấp không định, phàm việc hư hết chỉ có làm tăng đạo ở núi rừng là đỡ tai nạn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vị cao nhưng bị tai ách. _Giới sĩ: Có triệu chứng bay bổng. _Người thường: Cốt nhục tương tàn, ly tô thành gia, khó tránh kiện tụng, hình ngục, khẩu thiệt, hoặc lầm lỗi ở nơi môn hộ.

>> Xem thêm quẻ: Lôi Hỏa Phong trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top