Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Chấn vi lôi

51.Chấn vi lôi

Ðại cương:

Tên quẻ: Chấn là Động (chấn động như sấm nổ vang, phấn phát lên, thanh thế mạnh lớn)

Thuộc tháng 10.

Lời tượng

Tiến lôi: Chấn, Quân tử dĩ khủng cụ, tu tỉnh

Lược nghĩa

Sấm đồn là quẻ Chấn (động). Người quân tử lấy đấy mà lo sợ, xét sửa lại mình

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Canh: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 10 là cách công danh phú quý

THƠ RẰNG:

Quế nguyệt hương đưa dặm,

Lên mây, nỏ mất tiêu

Cánh bằng chưa dễ kịp

Nhàn tọa vẻ thanh kiêu

Hào 1:

Chấn lai khích khích hậu tiến ngôn hách hách cát. Ý - HÀO: Biết sợ mà sợ thì sau mới có phép tắc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Bẩm tính cương, chí lớn, uy tín to, dân phục, làm được sự nghiệp hiển đạt, phúc lộc dầy.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng biết lo lắng, tu tỉnh, trước gian nan, sau hưởng phúc, hoặc có tật câm ngọng.

XEM -TUẾ - VẬN: Quan chức: Trước sợ, sau vui. Giới sĩ: Có tiếng tăm kinh động người, hoặc làm chức tỉnh, quận, hay chức chủ tế. Người thường: Trước lo sợ, sau vui mừng.

Hào 2:

Chấn lai lệ, ức táng bối, tê vu cữu lăng, vật trục,. Thất nhật đắc. Ý - HÀO: Biết sợ mà sợ thì sau có sở đắc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết lo sâu nghĩ xa, thấy biến biết cách chuyển, thấy họa có mưu tránh, tuy không sáng cơ cũng giữ được cựu nghiệp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không biết thoát nạn, tham của không biết bỏ của mà chạy, luôn luôn lo sợ, bôn tẩu, trước nguy sau mới an.

XEM - TUẾ -VẬN: Quan chức: L o gặp kẻ âm mưu gian trá. Giới sĩ: Trước mê muội, sau mới được việc. Người thường: Kiện tụng, mất mát, già thì lo tuổi thọ, trẻ thì có chuyện sợ hãi, 7 ngày là nói kỳ hạn, có co dãn.

Hào 3:

CHẤN tô, tô, chấn hành, vô sảnh. Ý - HÀO: Vô đức nên bị tai họa. Nên sửa lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trị nhớ loạn, an nhớ nguy, uy không, khuếch trương được việc lớn, nhưng cũng biết lo sợ bảo toàn thân Phận và thanh tu ích lợi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhu nhược, nhút nhát không lập được chí, danh lợi hư hoại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ngồi cho có chỗ. _Giới sĩ: Lo phế nghiệp. _Người thường: thận trọng lắm mới tránh được tai họa.

Hào 4:

CHẤN tuy nệ. Ý -HÀO: Cứ theo vật dục bừa bãi là nguy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tiết dục không đến nỗi đam mê, tuy không trình bày được sự nghiệp quảng đại, cũng duy trì được tư thế.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sống cẩu thả ở chỗ ty tiện, vùi thân vào cát bụi bùn lầy để mất thể thống, sinh nhai đạm bạc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị cách giáng. _Giới sĩ: Bị đình đốn. _Người thường: Bỉ ổi, ô trọc, thậm chí đến bị bắt bớ chăng trói tàn đời.

Hào 5:

CHẤN lãng lai lệ, ức vô táng, hữu sự. Ý - HÀO: Vô tà khó tránh nguy, cần có đức để biết sợ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài không đủ mà đức có thừa, có thể giữ nghiệp cũ, và tạo nên thành tích giúp nước.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng trung hậu, bảo thủ cơ đồ, tuổi trẻ bôn tẩu, muộn mới an nhàn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Yên Phận, bảo thủ cố hữu. _Người thường: Có lo, đau chân tay.

Hào 6:

CHẤN tác tác, thị quắc quắc, chinh hung, chán bất vô kỳ cung, vu kỳ lân, vô cữu, hôn cấu, hữu ngôn. Ý - HÀO: Vô tài nên chịu tai hung vậy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðề phòng họa hoạn, nên có uy tín nơi hàng xóm và giữ được thân, bảo vệ được nhà.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không cẩn trọng, hay cậy mạnh gây tai họa, thê thiếp bất hòa, dáng mạo đâm uỷ mị.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Phòng ruồng bỏ, phòng đình giáng. _Người thường: Biết đề phòng, lo trước thì tránh được tai họa, biết tu tỉnh thì tốt lành. Vợ chồng có hình khắc. Thân nhân hàng có xẩy tai nạn.

>> Xem thêm quẻ: Thuần Chấn trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top