Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi sơn tiểu quá

62.Lôi sơn tiểu quá

Ðại cương:

Tên quẻ: Tiểu Quá (cái nhỏ đi quá một chút, bất hòa)

Thuộc tháng 2

Lời tượng

Sơn thượng hữu lôi: Tiểu Quá. Quân tử dĩ hạch quá hồ cung, tang quá hồ ai, dụng quá hồ kiệm

Lược nghĩa

Trên núi có Sấm là quẻ Tiểu Quá (cái nhỏ đi quá). Người quân tử nên lấy đấy mà nên giữ nết quá cung kính, làm tang quá buồn rầu, tiêu sài quá tiết kiệm (chỉ quá những việc nhỏ thôi chứ không quá việc lớn).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Việc trong năm Tý Ngọ (Tý Ngọ niên trung sự)

Lập gốc trước chờ heo (Phùng chư tiên lập căn)

Lộc tự trên trời xuống (Lộc tòng thiên thượng chi)

Hai voi chật cửa theo (Nhị tượng mãn môn lan)

Hào 1:

Phi điểu dĩ hung. Ý HÀO: Nên xuống thấp thì không hại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Khoa danh chức vị đều lớn, mà chỉ vì kiêu mãn quá nên bị tai họa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Kiêu thế, ngạo vật, gây thù oán, nhà phá thân nguy.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Muốn tiến gấp quá nên hận. _Giới sĩ: Có việc bay cao quá trời. _Người thường: Chỉ thêm tổn hại.

Hào 2:

Quá kỳ tổ, ngộ kỳ tỷ, bất cập kỳ quân, ngộ kỳ thần, vô cữu. Ý HÀO: Hết Phận mình đối với trên thì ít lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðầy mưu lược, vượt chúng, chùm đời mà vẫn giữ đủ lễ với người trên.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng khiêm tốn, cẩn thận, nên mưu việc toại ý, nối nghiệp tổ, nên gia thanh tốt.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tận tâm với chức vụ nên được thăng mau. _Giới sĩ: Có tiến thủ, được gặp gỡ. _Người thường: Ðược quý nhân dẫn dắt và mưu cầu được việc, được sức phụ nhân giúp đỡ, Số xấu mẹ hay bà bị tổn thương.

Hào 3:

Phất quá phòng chi, lòng hoặc tường chi, hung. Ý HÀO: Không đề phòng tất họa sẽ đến.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Phòng bị đủ cả, đức cương quyết làm người phục, lòng sáng suốt giữ được thân.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng bị hại ngầm. _Giới sĩ: Lo đình giáng. _Người thường: Bị bọn gian tà làm tổn hại.

Hào 4:

Vô cữu, phất quá ngộ chi, vãng lệ tất giới, vật dụng vĩnh trinh. Ý HÀO: Nên quá khiêm cung, đừng kiêu ngạo có hại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vị cao mà xử nhũn, công lớn mà nhường nhịn, không lên mặt với trên, hách dịch với dân, nên phúc trạch thâm hậu.

MỆNH - KHÔNG - HỢP Cũng là người cẩn hậu, bình dị, an tĩnh, không vinh nhục gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: An thường thủ Phận. _Giới sĩ: Gặp nhiều dịp may, thi bằng nhỏ. _Người thường: An Phận, không tổn hại.

Hào 5:

Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao, công đặc, thủ bị tại huyệt. Ý HÀO: Làm trái đạo < nhỏ=""> nên không thành công.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài lớn thì cao nhưng không gặp thời, bị ngăm trở, nên chỉ làm được việc nhỏ,

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Kiêu ngông, phóng túng, trái nhân tình, và ở chỗ vắng, không đạt chí.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Cáo hưu. _Giới sĩ: Ở hang cùng, có triệu chứng lấy công nương. _Người thường: Thủ cựu thì tốt, chỉ có người già và bệnh nhân là xấu.

Hào 6:

Phất ngộ quá chi, phi điểu li chi, hung, thị vị tai sảnh. Ý HÀO: Ði quá rồi nên bị tai vạ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Kiêu nạn, túng dục, không dằn được lòng mình, khoe khoang thích miệng, thị thế ngạo vật, tuy công danh được toại ý nguyện, nhưng phúc trạch khó bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cậy mạnh làm liều, tham cao, mưu xa, tai họa đều đến, thân gia khó giữ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Quá cương nên gẫy. _Giới sĩ: Có triệu chứng bay bổng (1). _Người thường: Ði quá Phận mình nên oán hối, có thể xảy việc tang phục.

>> Xem thêm quẻ: Lôi Sơn Tiểu Quá trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top